П О Ш Т А
 
Логін:
Пароль:

Вхід на сайт
Вітаю Вас, Гість
Реєстрація Вхід
Головна » Зразки документів » Контракт » КОНТРАКТ безвідсоткової цільової позики в іноземній валюті

КОНТРАКТ безвідсоткової цільової позики в іноземній валюті


Дата публікації: Неділя, , 16:02; рубрика: Контракт

м. ____________                                                         "____" ___________ 199 ___ р.           

КРЕДИТОР: ______________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________________________________________________,

з одного боку, і

ПОЗИЧАЛЬНИК:__________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________________________________________________,

з іншого боку,

враховуючи довгострокове і перспективне співробітництво сторін у галузі комерційної зовнішньо­економічної діяльності

уклали Даний Контракт про наступне:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

1.1. КРЕДИТОР зобов’язується надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ безвідсоткову цільову позику в іноземній валюті, а останній зобов’язується використати її за цільовим призначенням і повернути позику у визначений Даним Контрактом строк.

1.2. У зв’язку з тим, що між Сторонами за Даним Контрактом налагоджуються тісні взає­­мо­вигідні ділові стосунки, позика ПОЗИЧАЛЬНИКУ надається на безвідсотковій (безвід­платній) основі.

2. МЕТА НАДАННЯ ПОЗИКИ

2.1. Мета надання позики ПОЗИЧАЛЬНИКУ:

фінансування виробничих програм і валютних витрат ПОЗИЧАЛЬНИКА з переробки давальницької сировини КРЕДИТОРА (толінгова операція) у рамках контракту № ______ від "____" __________ 19___ р. _____________________________________________.
                             (назва контракту)

2.2. ПОЗИЧАЛЬНИК протягом __________ з моменту надання позики зобов’язаний надати КРЕДИТОРУ документи, що засвідчують цільовий характер використання позики.

3. ВАЛЮТА І РОЗМІР ПОЗИКИ

3.1. Валюта позики: ________________________________________________________.

3.2. Сума позики за Даним Контрактом: ______________________________________.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

4.1. КРЕДИТОР зобов’язаний надати позику протягом _________________ з моменту підписання Даного Контракту.

4.2. Позика надається у безготівковому порядку платіжним дорученням шляхом переказу необхідних валютних коштів на поточний валютний рахунок ПОЗИЧАЛЬНИКА або за доручен­ням останнього на рахунки третіх осіб.

Дата переказу позики є датою надання позики.

КРЕДИТОР протягом __________________ після переказу суми валютної позики ПОЗИЧАЛЬНИКУ зобов’язаний повідомити останнього про переказ коштів шляхом ____________________________.

    (телеграфом, факсом тощо)

5. СТРОК ПОЗИКИ

5.1. Строк надання позики ПОЗИЧАЛЬНИКУ складає ___________________________ з моменту ____________________________________________________________________.

                             (надходження грошей на р/р ПОЗИЧАЛЬНИКА, переказ грошей КРЕДИТОРОМ)

5.2. Строк, вказаний у п.5.1 Даного Контракту, може бути пролонгований (продовжений) за згодою Сторін, але строком не більше 180 днів.

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ (ПОГАШЕННЯ) ПОЗИКИ

6.1. По закінченні строку, вказаного у п.5.1 Даного Контракту, ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язу­ється протягом __________ повернути суму позики. 

6.2. Позика повертається у безготівковому порядку платіжним дорученням шляхом переказу відповідних валютних коштів на рахунок КРЕДИТОРА.

ПОЗИЧАЛЬНИК протягом ______________ після переказу суми валютної позики КРЕДИТОРУ зобов’язаний повідомити останнього про переказ коштів шляхом _______________________.

(телеграфом, факсом тощо)

6.4. КРЕДИТОР протягом _________ після надходження суми позики на свій рахунок зобов’язаний повідомити ПОЗИЧАЛЬНИКА про це _____________________________.
                                          (телеграфом, факсом тощо)

6.5. Повернення (погашення) позики може здійснюватися шляхом постачання узгодженої кількості продукції або надання послуг за рахунок погашення заборгованості ПОЗИЧАЛЬНИКА за існуючими зобов’язаннями останнього перед КРЕДИТОРОМ.

7. СТРОК ДІЇ ДАНОГО КОНТРАКТУ

Даний Контракт набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і є дійсним до моменту його остаточного виконання, проте у будь-якому випадку до "__" ______ 19_ р.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За порушення умов Даного Контракту винна Сторона відшкодовує завдані збитки, у тому числі втрачену вигоду, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. ПОЗИЧАЛЬНИК несе наступну відповідальність за Даним Контрактом: ________

______________________________________________________________________________.

8.3. КРЕДИТОР несе наступну відповідальність за Даним Контрактом: _____________

______________________________________________________________________________.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДАНИМ КОНТРАКТОМ

______________________________________________________________________________

(можуть передбачатися умови про заставу, страхування

______________________________________________________________________________.

 або поруку з боку, в основному, ПОЗИЧАЛЬНИКА)

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
(арбітражне застереження)

10.1. Усі спори між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповід­ності до законодавства України в арбітражному суді за місцем розташування ПОЗИЧАЛЬНИКА.

10.2. Сторони постановляють, що всі можливі претензії за Даним Контрактом повинні бути розглянуті Сторонами протягом ________ днів з моменту одержання претензії.

11. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками Сторін за Даним Контрактом є:

ПОЗИЧАЛЬНИК: ____________________________ телефон ____________________.

КРЕДИТОР: _________________________________ телефон ____________________.

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Даний Контракт укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

13.2. У випадках, не передбачених Даним Контрактом, Сторони керуються чинним цивіль­ним законодавством.

13.3. Після підписання Даного Контракту всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов’язаних з Даним Контрактом, втрачають юридичну силу.

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

14.1. КРЕДИТОР:

Місцезнаходження офісу: ___________________________________________________.

Поштова адреса та індекс: __________________________________________________.

Телефон ___________, телетайп __________________, факс _____________________.

Розрахунковий рахунок №_____________ в ___________________________________,

                                                                                                        (назва банківської установи)

МФО ___________________, КОД ________________________.

Кореспондентський рахунок банку КРЕДИТОРА: ______________________________.

Поточний валютний рахунок: ________________________________________________.

14.2. ПОЗИЧАЛЬНИК:

Місцезнаходження офісу: ___________________________________________________.

Поштова адреса та індекс: __________________________________________________.

Телефон ___________, телетайп __________________, факс _____________________.

Розрахунковий рахунок №_____________ в ___________________________________,

                                                                                                         (назва банківської установи)

МФО ___________________, КОД ________________________.

Кореспондентський рахунок банку ПОЗИЧАЛЬНИКА: __________________________.

Поточний валютний рахунок: ________________________________________________.

14.3. Сторони зобов’язуються негайно письмово повідомити одна одну у випадку зміни відомостей, вказаних у п.15 Даного Договору.

КРЕДИТОР                                                                     ПОЗИЧАЛЬНИК

_________________(..........)                                                _________________(..........)

М.П.                                                                                  М.П.

 Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

РУБРИКИ

Вимога [2]
Довіреність [4]
Договір [60]
Заява [45]
Заявление [1]
Исковое заявление [5]
Клопотання [2]
Контракт [7]
Претензія [3]
Позовна заява [85]
Скарга [10]
Угода [9]
Установчі документи [19]
Інші юридичні документи [14]

ПОШУК ПО САЙТУ

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
Google+

РЕКОМЕНДОВАНІ САЙТИ

ПІДТРИМАТИ САЙТ WEBMONEY
Z401169167041
U131140520865
R298291195371