П О Ш Т А
 
Логін:
Пароль:

Вхід на сайт
Вітаю Вас, Гість
Реєстрація Вхід
Головна » Зразки документів » Контракт » КОНТРАКТ на постачання обчислювальної техніки

КОНТРАКТ на постачання обчислювальної техніки


Дата публікації: Неділя, , 16:01; рубрика: Контракт м. ___________                                                                                         "___" ____________ ____ р.
 

Постачальник: підприємство _____________ в особі _____________, який діє на основі _________, з одного боку, і Покупець: підприємство ________ в особі _______, який діє на основі ________ , з другого боку, уклали цей Контракт про наступне.

 

1. Предмет контракту

1.1. Продавець зобов'язується виготовляти та систематично поставляти і передавати у власність Покупцеві певний товар, а Покупець зобов'язується приймати цей товар та своєчасно здійснювати його оплату на умовах цього Контракту.

1.2. Предметом постачання є такий товар: комп'ютери відповідно до специфікації N 1.

2. Асортимент

2.1. Асортимент товару передбачається у специфікації, яка додається до цього Контракту (додаток N 1).

2.2. У разі потреби для Покупця змінити деякі позиції з асортименту товару, що постачається, він зобов'язаний подати Постачальникові нову специфікацію для узгодження у строк до одного місяця до настання нового строку постачання.

2.3. Нова специфікація вважається прийнятою у редакції Покупця, якщо Постачальник протягом двох тижнів після одержання не заявить щодо неї свої заперечення.

3. Якість. Комплектність. Технічні дані

3.1. Якість, комплектність та технічні дані товару, що постачається, мають відповідати вимогам, вказаним у додатку N 1.

3.2. Підтвердженням якості, комплектності та технічних даних товару є Сертифікат виготовлювача.

3.3. Узгодження між Сторонами додаткових вимог щодо якості, комплектності та технічних даних товару, не передбачених у попередніх пунктах цього Контракту, здійснюється Сторонами в окремому порядку.

4. Гарантійний строк

4.1. Постачальник гарантує якість та надійність товару, що постачається, протягом одного року з моменту одержання Покупцем, а саме - з моменту одержання Постачальником повідомлення про приймання товару Покупцем за кількістю та якістю.

4.2. При виявленні виробничих дефектів у товарі при його прийманні, монтажі, налагоджуванні та експлуатації у період гарантійного строку виклик представника Постачальника є обов'язковим.

4.3. Строк усунення недоліків або зміни товару визначається тривалістю в три календарні місяці з моменту виявлення дефектів.

5. Строки та порядок постачання

5.1. Товар повинен бути відправлений Покупцеві протягом 35 діб з моменту одержання оплати Постачальником.

5.2. Постачальник має право на дострокове постачання кожної партії товару з обов'язковим повідомленням Покупця про це у строк не пізніше одного тижня з моменту її відвантаження.

5.3. Постачальник повинен повідомити Покупця факсом або телеграфом про відвантаження товару протягом однієї доби з дати відвантаження, вказавши дату відвантаження, кількість товару, номер Контракту, номер транспортної накладної із зазначенням транспортної організації та конкретного виду транспорту.

5.4. Датою постачання є дата розвантаження та прийняття за кількістю та якістю товару, одержаного Покупцем за товаротранспортною накладною від транспортної організації.

6. Ціна

6.1. Покупець оплачує поставлений Постачальником товар за ціною, передбаченою у специфікації, яка додається до цього Контракту (додаток N 1).

7. Порядок розрахунків

7.1. Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються у безготівковому порядку акредитивом, виставленим протягом 10 діб з моменту підписання цього Контракту.

7.2. Форма розрахунків: акредитив, кошти з якого знімаються після надання Постачальником Покупцю товаротранспортних документів про відвантаження товару.

7.3. Усі витрати з перерахування коштів Постачальника відносяться на рахунок Постачальника, а витрати в банку Покупця - на рахунок Покупця.

8. Умови постачання

8.1. Перехід права власності на товар відбувається у момент перерахування коштів з акредитива на рахунок Постачальника.

8.2. Перехід ризиків на товар відбувається у момент переходу права власності на товар. 

9. Пункт поставки

9.1. Пунктом одержання товару за цим Контрактом є м. ___________.

10. Пакування та маркування

10.1. Товар має бути упакований Постачальником таким чином, щоб не допустити його знищення чи псування, а також зберегти від атмосферних впливів.

10.2. Вартість пакування входить до ціни товару.

10.3. Товар має бути маркований таким чином, щоб на упаковці кожної одиниці товару вказувалися такі дані:

N одиниці товару, N і назва контракту; відправник; одержувач; вага брутто.

10.4. Уся супровідна документація за Контрактом, маркування і технічна документація складаються українською мовою. Супровідні документи - згідно з додатком N 1.

11. Відвантаження і транспортування

11.1. Пункт відвантаження: м. _______.

11.2. Термін відвантаження: протягом одного тижня з моменту підписання Контракту та останнього тижня II та III кварталу поточного року.

11.3. Вид транспорту: залізниця.

12. Передача товару

12.1. Приймання-здача товару здійснюється у пункті одержання товару Покупцем.

12.2. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами у порядку, передбаченому чинним законодавством країни Постачальника.

12.3. Отримавши товар, Покупець повинен телеграфом (з повідомленням) підтвердити отримання товару протягом доби з моменту одержання товару.

13. Строки дії цього Контракту

13.1. Цей Контракт набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до "___" ________________ ___ р.

13.2. У разі якщо жодна із сторін не заявить про свій намір розірвати чи змінити Контракт за 30 днів до його закінчення, цей Контракт вважається пролонгованим на строк 1 рік.

14. Відповідальність сторін

14.1. За порушення умов цього Контракту винна Сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі неотриманий прибуток, у порядку, передбаченому чинним законодавством Сторони, яка порушила Контракт.

14.2. Покупець за цим Контрактом несе відповідальність за несвоєчасне повідомлення про здійснення платежу сплатою штрафної неустойки у розмірі 0,2 % умовних одиниць за кожний прострочений календарний день, але не більше 5 % від суми Контракту.

14.3. Постачальник за цим Контрактом несе відповідальність за затримку відвантаження товару сплатою штрафної неустойки у розмірі 0,5 % в умовних одиницях за кожний прострочений календарний день, але не більше 8 % від суми Контракту.

14.4. Затримка відвантаження строком до 10 днів не є приводом для вступу в силу пункту 14.3.

14.5. У разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: пожежа, землетрус, повінь, епідемія та інші стихійні лиха, строк відвантаження, вказаний у Контракті, продовжується на період дії вказаних обставин, якщо вони безпосередньо перешкоджають виконанню контрактних зобов'язань. У разі тривалості вказаних обставин протягом більше як 3 календарних місяців Покупець має право розірвати Контракт.

14.6. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань винна Сторона відшкодовує збитки, що обчислюються управомоченою Стороною окремо у кожному конкретному випаду.

14.7. За порушення інших умов Контракту винна Сторона несе відповідальність у порядку, вказаному у пункті 14.6.

15. Розв'язання спорів

15.1. Всі спори вирішуються на основі досягнення взаємної згоди Сторін шляхом проведення переговорів. У разі неможливості розв'язання спорів таким шляхом вони передаються до Міжнародного комерційного арбітражного суду при  Торгово-промисловій палаті України, рішення якого є остаточним і обов'язковим для обох Сторін.

15.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за цим Контрактом мають бути розглянуті Сторонами протягом 25 днів з моменту отримання претензії.

16. Зміна умов даного Контракту

16.1. Умови цього Контракту можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим укладенням письмового документа.

17. Інші умови

17.1. Цей Контракт укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони.

17.2. При виконанні цього Контракту Сторони керуються цивільним законодавством України.

17.3. Після підписання цього Контракту всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Контракту, втрачають юридичну силу.

18. Юридичні адреси. Банківські та відвантажувальні реквізити Сторін на момент укладення даного Контракту

18.1. Покупець: місцезнаходження офісу: _______________________________

Поштова адреса та індекс: ____________________________________________

Телефон ___________________________ Факс  __________________________

Розрахунковий рахунок ______________________________________________

Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів:

18.2. Постачальник: місцезнаходження офісу:

Поштова адреса та індекс: ____________________________________________

Телефон __________________________ Факс  ___________________________

Розрахунковий рахунок ______________________________________________

Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів:

18.3. Сторони зобов'язуються негайно повідомляти одна одну у разі зміни відомостей, вказаних у пункті 18 цього Контракту.

Повідомлення Покупця про зміну своїх вивантажувальних реквізитів приймається до виконання Постачальником для відвантаження товару, якщо таке повідомлення надійде до Постачальника не пізніше 20 днів до початку періоду постачання.

Повідомлення Постачальника про зміну своїх банківських реквізитів приймається до виконання Покупцем не пізніше 15 днів до початку терміну оплати.

19. Додатки до даного Контракту

19.1. Додаток N 1; специфікація. Додаток до цього Контракту є його невід'ємною частиною.

 
Покупець

___________________
___________________

М. П.
 Постачальник

___________________
___________________
М. П. 

 Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

РУБРИКИ

Вимога [2]
Довіреність [4]
Договір [60]
Заява [45]
Заявление [1]
Исковое заявление [5]
Клопотання [2]
Контракт [7]
Претензія [3]
Позовна заява [85]
Скарга [10]
Угода [9]
Установчі документи [19]
Інші юридичні документи [14]

ПОШУК ПО САЙТУ

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
Google+

РЕКОМЕНДОВАНІ САЙТИ

ПІДТРИМАТИ САЙТ WEBMONEY
Z401169167041
U131140520865
R298291195371