П О Ш Т А
 
Логін:
Пароль:

Вхід на сайт
Вітаю Вас, Гість
Реєстрація Вхід
Головна » Зразки документів » Установчі документи » СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА


Дата публікації: Вівторок, , 17:38; рубрика: Установчі документи

           ПОГОДЖЕНО                                             СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНО
______________________                                      реєстраційний N ________
______________________                                      Ухвалено на загальних зборах
______________________                                      трудового колективу,
"___" ____________ ___ р.                                     протокол N ___ від _________
 

СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 1. Загальні положення

1.1. Колективне підприємство (далі Підприємство) діє у відповідності до закону України "Про підприємства" і цього Статуту.

1.2. Підприємство є юридичною особою, має незалежний баланс, круглу печатку і штамп, рахунки у банках.
 

2. Мета і завдання підприємства:

2.1. Мета Підприємства полягає у ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2.2. Основні завдання Підприємства:
організація зовнішньоекономічної діяльності; організація інформаційно-комерційної діяльності; підвищення ефективності діяльності і прибутку.
 

3. Виробничо-господарська діяльність

3.1. Підприємство діє на основі цього Статуту згідно з договором, укладеним з господарськими партнерами.

3.2. Підприємство самостійно розробляє і затверджує план виробничо-господарської діяльності у відповідності до зобов'язань, що ним взяті за договорами, і скеровує його у встановлені терміни до відповідних організацій і планових органів.

3.3. Для виконання своїх статутних завдань Підприємство:
- створює госпрозрахункові і негоспрозрахункові підприємства, дільниці, служби зберігання і продажу продукції, інші виробничі, торговельні, заготівельні, транспортні, інформаційні підрозділи і пункти обслуговування, а також філії;
- використовує у своїй діяльності транспорт, приміщення, устаткування, інструменти членів Підприємства з відповідним відрахуванням власникам видатків на їх використання;
- незалежно розпоряджається власним майном і коштами, користуючись ними відповідно до Статутних завдань;
- входить на суворо добровільних засадах до асоціацій і об'єднань;
- виконує іншу господарську діяльність, користуючись усіма правами, що надані законом юридичним особам.

3.4. Робота на Підприємстві виконується працею його членів і працівників, найманих за трудовими договорами. На осіб, що не є членами Підприємства і які працюють за трудовими договорами, повністю поширюється дія трудового законодавства. Трудові стосунки членів Підприємства регулюються цим Статутом і законодавством України. На кожного члена Підприємства ведеться трудова книжка у встановленому порядку за винятком, коли місцем основної роботи члена Підприємства є інше підприємство (організація).

3.5. Підприємство веде бухгалтерський і статистичний облік у порядку, встановленому для кооперативів.

3.6. Ціни на продукцію, вироблену Підприємством, і на його послуги встановлюються Підприємством самостійно.

3.7. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах власних коштів.
 

4. Утворення і використання коштів

4.1. Підприємство за рахунок прибутків від господарської діяльності, а також за рахунок кредитів і позик, коштів, що надійшли від продажу цінних паперів, безоплатних надходжень формує і розвиває власну матеріально-технічну базу.
Власністю Підприємства є майно і фінансові ресурси, створені, придбані або ті, що перейшли у власність Підприємства у зв'язку з настанням умов, передбачених законодавством.
Кошти Підприємства можуть також формуватися за рахунок пайових (фінансових і матеріальних) внесків членів Підприємства. Спосіб залучення пайових внесків для формування коштів Підприємства, порядок їх внесення і використання, нарахування дивідендів визначається ухвалами загальних зборів членів Підприємства. Ухвали з цих питань вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше 75 відсотків членів Підприємства.

4.2. З виторгу, отриманого Підприємством від реалізації послуг і продукції, повертаються матеріальні і прирівняні до них витрати. З виторгу, що лишився, сплачуються податки і інші платежі до бюджету, а також сплачуються проценти за кредит.
Прибуток, що лишився у розпорядженні Підприємства, використовується у його власних інтересах незалежно.

4.3. Відшкодування Підприємством збитків, заподіяних іншим підприємствам, державі, сплата штрафів, неустойок і інших санкцій, установлених законодавством, здійснюється власним коштом.

4.4. Підприємство самостійно визначає форми і системи оплати праці, тривалість і розпорядок робочого дня.
При цьому оплачувані відпустки щорічно надаються членам організації тривалістю не менше за встановлену для відповідних категорій робітників і службовців державних організацій.

4.5. Члени Підприємства і особи, що не є його членами і працюють за трудовими договорами, підлягають державному соціальному страхуванню у порядку, що його установлено законом.
 

5. Утворення і використання пайового фонду

5.1. Пайовий фонд створюється для підвищення зацікавленості членів підприємства у формуванні і розвитку власних виробничих фондів.
До пайового фонду підприємства щорічно зараховується ______ відсотків заново створюваної власним коштом щорічної вартості приросту основних виробничих фондів. Кошти цього фонду розподіляються поміж членів Підприємства і зараховуються до їх особистих рахунків у відповідності до їх трудового внеску, що визначається як пай окремих членів Підприємства у фонді оплати праці членів Підприємства, виплаченого їм торік.

5.2. Щорічно на особисті рахунки членів Підприємства як "комерційний процент" розподіляється __________ відсотків річного фонду оплати праці працівників Підприємства. Цей розподіл виконується пропорційно до розмірів коштів членів Підприємства у пайовому фонді. "Комерційні проценти" використовуються членами Підприємства на власний розсуд.

5.3. При виході працівника з членів Підприємства (якщо це не пов'язане з ліквідацією Підприємства) йому протягом трьох місяців після виходу з Підприємства за порушення Статуту ці кошти не виплачуються.
 

6. Членство у підприємстві

6.1. Членами Підприємства можуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку, виявили бажання і підтвердили здатність брати участь у його діяльності, пропрацювавши на Підприємстві не менше двох місяців.

6.2. Питання про прийняття до членів Підприємства розв'язується Правлінням Підприємства протягом місяця після надходження письмової заяви про вступ до Підприємства.
Вступники до Підприємства мають право бути присутніми на засіданні Правління при розгляді питання про прийняття їх до членів Підприємства.

6.3. Відмова у прийнятті до членів Підприємства має бути мотивована і може бути дана лише при відсутності вакантних робочих місць, відсутності у вступника потрібної кваліфікації, відсутності письмової згоди вступника із положенням цього Статуту, наявності законної заборони на займання вступником посади, на яку він претендує. Підставою відмови може бути також негативна характеристика вступника до Підприємства бригадою (підрозділом), де він працює.

6.4. Суперечки з питань прийняття до членів Підприємства розв'язуються загальними зборами.

6.5. У випадках, коли на Підприємстві діє положення про внесення членами Підприємства пайових внесків, членство у Підприємстві настає після прийняття Правлінням, а у спірних випадках - загальними зборами, ухвали про прийняття вступника до членів Підприємства і сплати цим останнім пайових внесків. У випадках, коли пайові внески треба сплачувати, членство настає з моменту прийняття відповідних ухвал Правлінням або загальними зборами.

6.6. Член Підприємства зобов'язаний:
- дотримувати цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку;
- сумлінно працювати і дотримувати трудової дисципліни;
- підвищувати свою кваліфікацію;
- брати участь в управлінні справами Підприємства;
- вивчати і удосконалювати навички самоврядування.

6.7. Член Підприємства має право:
- на отримання роботи відповідно до своєї кваліфікації і можливостей Підприємства;
- на отримання від службових осіб Підприємства інформації про його діяльність у порядку, установленому загальними зборами;
- на участь в управлінні справами Підприємства (на загальних зборах, у виборних органах управління і контролю, внесенням пропозицій і зауважень до органів управління і контролю, окремим службовим особам Підприємства);
- на відпочинок, культурно-побутове обслуговування і на задоволення інших потреб у порядку, встановленому загальними зборами;
- на користування пільгами, передбаченими для членів Підприємства ухвалами загальних зборів колективу;
- на вихід з Підприємства у порядку, визначеному цим Статутом.
 

7. Відповідальність працівників

За шкоду, завдану Підприємству, працівники, з вини яких її вчинено, несуть матеріальну відповідальність у порядку, встановленому загальними зборами трудового колективу.
 

8. Організація самоврядування

8.1. Вищим органом самоврядування Підприємства є загальні збори (конференція) трудового колективу. У період між загальними зборами працівників управління справами виконує Дирекція (замість Дирекції колектив може сформувати Правління або Раду - це його право), а у період між засіданнями Дирекції - директор.

8.2. При необхідності загальні збори можуть формувати і інші органи самоврядування і контролю, повноваження яких мають бути визначені з врахуванням п. 8.1 цього Статуту.
 
Права і обов'язки загальних зборів (конференції) трудового колективу:
8.3. Загальні збори (конференція) відбуваються не рідше _____ разів на рік.
Позачергові загальні збори можуть скликатися за рішенням директора, Дирекції або за письмовою вимогою не менше однієї третини членів Підприємства.

8.4. Питання, що підлягають розглядові загальними зборами, термін і місце їх проведення визначаються Дирекцією і доводяться до відома усіх працівників Підприємства не пізніше ніж за 30 днів до проведення зборів.

8.5. Загальні збори правомочні, якщо присутні більше половини членів трудового колективу за винятком, коли ухвали мають прийматися більшістю голосів (див. п. 8.31 - 8.34 Статуту).
Порушення процедури скликання загальних зборів, викладеної у п. 8.5, може правити за підставу для визначення їх ухвал неправомочними.

8.6. До виняткових правил загальних зборів членів Підприємства належать:
- ухвалення Статуту Підприємства, внесення до нього доповнень і змін;
- обрання директора і членів Дирекції - представників трудового колективу і їх заміна;
- затвердження Положення про Дирекцію;
- затвердження правил внутрішнього розпорядку;
- затвердження планів економічного і соціального розвитку Підприємства;
- заслуховування і затвердження звітів Дирекції;
- прийняття ухвал про випуск цінних паперів, про порядок і обсяг виплачуваних за ними дивідендів;
- затвердження Положень про формування і розподіл доходів Підприємства, фонду оплати праці, фонду виробничого і соціального розвитку Підприємства;
- затвердження Положення про повернення видатків членам виборних органів самоврядування і контролю, які спричинені виконанням ними своїх обов'язків, і про їх заохочення за участь у роботі цих органів;
- прийняття ухвал з продажу будівель і споруд, видатків на суму, що перевищує один мільйон карбованців (сума умовна);
- накладання стягнень на директора і членів Дирекції;
- прийняття ухвал про реорганізацію і ліквідацію Підприємства.
Загальні збори мають право приймати також будь-які інші ухвали, пов'язані з їх статутною діяльністю.

8.7. Розподіл повноважень з розв'язання питань, що не становлять виняткову компетенцію загальних зборів, між загальними зборами і Дирекцією, установлюється ухвалою загальних зборів і закріплюється у Положенні про Дирекцію Підприємства.

8.8. Ухвали загальних зборів приймаються звичайною більшістю голосів відкритим або закритим голосуванням, якщо іншого порядку прийняття ухвал з питань, що розглядаються, не передбачено. Хід зборів протоколюється.
Постанови загальних зборів доводяться до усіх підрозділів Підприємства протягом місяця.

8.9. Загальні збори зобов'язані розглядати суперечки з питань наймання і звільнення працівників, розподілу прибутків між підрозділами, винесених на їх розгляд окремими працівниками або підрозділами, якщо заяви про розв'язання цих суперечок надійшли не менш ніж за 14 днів до дня проведення зборів.
Для розгляду інших суперечок загальні збори можуть формувати з представників Підприємства конфліктну комісію або визначати інший порядок їх розв'язання.

8.10. Загальні збори зобов'язані розглядати питання, винесені на їх обговорення директором, Дирекцією або не менш ніж однією п'ятою частиною працівників Підприємства, якщо вони внесені не пізніше ніж за 14 днів до початку зборів.

8.11. Ухвали загальних зборів і інших органів самоврядування, у тому числі з питань заміни членів виборних органів, повинні бути мотивовані і обгрунтовані.
 
Права і обов'язки Дирекції
8.12. Кількість членів Дирекції визначається загальними зборами. При цьому до складу Дирекції мають входити заступники директора, керівники (або особи, що їх заступають) підприємств і основних структурних підрозділів, представники трудового колективу Підприємства.
До основних структурних підрозділів належать ті, що мають специфічні особливості діяльності, або ті, що налічують не менше ніж __________ працівників.
До складу Дирекції загальні збори можуть обрати з правом дорадчого голосу представників господарських партнерів Підприємства. Робота цих членів Дирекції заохочується у порядку, встановленому загальними зборами. Участь представників інших організацій і підприємств у роботі Дирекції може обумовлюватися у спеціальних договорах.

8.13. Дирекція обирається на ______ років.

8.14. При достроковому вибутті членів Дирекції з її складу, що пов'язане з втратою ними зв'язків з Підприємством, смертю і іншими причинами, Дирекція має право власною ухвалою вводити до свого складу на вільні місця нових членів з наступним розглядом і затвердженням їх кандидатур загальними зборами.
При звільненні директора Дирекція має право до проведення загальних зборів вибрати зі свого складу нового директора, з наступним обговоренням і затвердженням його кандидатури загальними зборами.

8.15. За грубе порушення Статуту директор і члени Дирекції можуть бути тимчасово усунені від виконання своїх обов'язків ухвалою Дирекції до розгляду питання про ступінь їх відповідальності загальними зборами.

8.16. Засідання Дирекції проводяться не рідше одного разу на місяць.
Позачергові засідання скликаються за ухвалою Дирекції, директора або не менше однієї третини членів Дирекції або працівників Підприємства.

8.17. Питання, що підлягають розглядові на засіданні Дирекції, місце і час його проведення визначаються Дирекцією і доводяться до її членів письмово не менше, ніж за 10 днів до дня проведення засідання.

8.18. До виняткових прав Дирекції належать:
- розгляд і внесення на затвердження загальними зборами проектів планів економічного і соціального розвитку підприємства;
- прийняття ухвал з видатків на суму, що перевищує 100 тисяч карбованців (цифра умовна);
- прийняття ухвал про відкриття, ліквідацію і реорганізацію підприємств і основних підрозділів Підприємства;
- призначення і заміна головного бухгалтера Підприємства;
- затвердження статутів і положень Підприємства і підрозділів Підприємства;
- затвердження положень про формування і використання фондів (за винятком фондів, зазначених у п. 8.6 цього Статуту);
- розподіл функцій Дирекції між її членами;
- заслуховування і затвердження звітів директора;
- накладання стягнень на головного бухгалтера Підприємства.

8.19. Засідання Дирекції протоколюються. Ухвали Дирекції приймаються звичайною більшістю голосів відкритим або закритим голосуванням, якщо для розв'язання питань, що розглядаються, цим Статутом, загальними зборами або самою Дирекцією іншого порядку не встановлено, і протягом 15 днів доводяться до членів Дирекції і трудового колективу. Директор має при голосуванні один голос. Дирекція має право приймати ухвали без проведення засідань підписанням її членами проектів ухвал, якщо для питань, що розглядаються, іншої процедури прийняття ухвал не передбачено.

8.20. Дирекція зобов'язана розглядати питання, внесені на її обговорення директором, не менше, ніж однією третиною членів Дирекції або не менше, ніж однією п'ятою працівників Підприємства, у місячний термін після їх подання.

8.21. Дирекція зобов'язана подати звіт про свою діяльність зборам представників підрозділів Підприємства за вимогою не менше, ніж однієї третини його працівників у місячний термін після надходження до Дирекції цієї вимоги.

8.22. Дирекція користується іншими правами і виконує інші обов'язки згідно з Положенням про Дирекцію, що затверджується загальними зборами працівників. До затвердження цього Положення Дирекція має право приймати ухвали з будь-яких статутних питань діяльності Підприємства, крім тих, що цей Статут відносить до виняткової компетенції загальних зборів трудового колективу Підприємства.
 
Права і обов'язки директора
8.23. Директор обирається на загальних зборах орендарів на п'ять років.

8.24. Директор має право приймати будь-які рішення і виконувати будь-які управлінські функції, що відповідають положенням цього Статуту, крім ухвал і функцій, що належать до виняткової компетенції загальних зборів працівників, Дирекції і інших органів, що їх загальні збори або Дирекція наділили винятковими правами.

8.25. Директор без особливого на те доручення репрезентує Підприємство в інших організаціях, підприємствах і установах.

8.26. Директор зобов'язаний:
- якісно і в термін, установлений загальними зборами або Дирекцією, виконувати ухвали цих органів;
- скликати і забезпечувати проведення загальних зборів, засідань Дирекції у терміни, встановлені цим Статутом;
- не менше, ніж двічі на рік, звітувати Дирекції про свою роботу; організувати управління справами Підприємства в межах своїх прав у період між засіданнями Дирекції і загальними зборами.
 
Відповідальність органів самоврядування і їх членів
8.27. Органи самоврядування та їх члени (у тому числі керівники) несуть відповідальність у межах повноважень, наданих їм цим Статутом і вищими щодо них органами управління.

8.28. Підставами для звільнення від відповідальності є:
- неправильна або несвоєчасна ухвала вищого щодо органу самоврядування або його члена (відповідальність якого розглядається) органу або особи (у цьому випадку повинна бути розглянута відповідальність цього вищого органу щодо особи);
- виникнення обставин, незалежних від органу самоврядування або його членів;
- відсутність наміру до вчинення порушення при умові виконання дій у межах допущеного ризику.
Прийняття істотних ухвал
8.29. До істотних належать ухвали відносно випуску акцій, видатків на суми, що перевищують _______________ тисяч карбованців, доповнень і змін Статуту, реорганізації і ліквідації Підприємства, розподілу коштів Підприємства при його ліквідації.
За ухвалою загальних зборів до істотних можуть бути віднесені й інші ухвали.

8.30. Істотні ухвали мають прийматися не менше ніж 70 відсотків голосів членів трудового колективу відкритим або закритим голосуванням.

8.31. У розв'язанні питань про затвердження Положення про формування і розподіл доходів, про доповнення і зміни Статуту, про розподіл коштів Підприємства при його ліквідації можуть брати участь з правом ухвального голосу лише працівники, які пропрацювали на Підприємстві не менше року. Усі інші працівники беруть участь у розв'язанні цих питань з правом дорадчого голосу.

8.32. Інформація, необхідна для обгрунтованого прийняття істотних ухвал, має бути доведена до всіх працівників Підприємства не менше, ніж за 30 днів до голосування.
Порушення цієї вимоги може правити за підставу для відміни істотної ухвали.
 
Передача повноважень
8.33. Особи, неспроможні взяти участь у голосуванні, можуть передавати свої повноваження для прийняття відповідної ухвали іншим працівникам Підприємства.

8.34. Члени Дирекції можуть передавати свої повноваження на участь у голосуванні і на виконання своїх інших функцій лише членам Дирекції.

8.35. Передача повноважень має бути документально оформлена.
 

9. Зміни і доповнення до Статуту

Зміни і доповнення вносяться до Статуту з ухвали загальних зборів працівників підприємства.
 

10. Реорганізація і ліквідація підприємства

10.1. Реорганізація і ліквідація Підприємства провадиться з ухвали загальних зборів працівників або з ухвали суду.
 
Всього коментарів: 1
1 Nimbaza  
Хороший поисковик

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

РУБРИКИ

Вимога [2]
Довіреність [4]
Договір [60]
Заява [45]
Заявление [1]
Исковое заявление [5]
Клопотання [2]
Контракт [7]
Претензія [3]
Позовна заява [85]
Скарга [10]
Угода [9]
Установчі документи [19]
Інші юридичні документи [14]

ПОШУК ПО САЙТУ

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
Google+

РЕКОМЕНДОВАНІ САЙТИ

ПІДТРИМАТИ САЙТ WEBMONEY
Z401169167041
U131140520865
R298291195371