П О Ш Т А
 
Логін:
Пароль:

Вхід на сайт
Вітаю Вас, Гість
Реєстрація Вхід
Головна » Зразки документів » Установчі документи » СТАТУТ спільного підприємства, створюваного на території України

СТАТУТ спільного підприємства, створюваного на території України


Дата публікації: Вівторок, , 17:36; рубрика: Установчі документи

СТАТУТ спільного підприємства, створюваного на території України

 
1. Назва, місцезнаходження, предмет діяльності
1.1. Фірмова назва спільного підприємства
українською мовою:  _______________________________________________
англійською мовою: ________________________________________________

1.2. Місцезнаходження спільного підприємства: Україна, ________________________________

1.3. Предметом діяльності спільного підприємства є:  ___________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________.
 
2. Юридичний статус
2.1. Спільне підприємство є юридичною особою України і здійснює свою діяльність згідно з законодавством України.
2.2. Спільне підприємство набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації у Міністерстві фінансів України.
2.3. Підприємство має право від свого імені володіти, корис¬туватися і розпоряджатися своїм майном у відповідності до його призначення і предмету діяльності, а також укладати договори, орендувати і відсуджувати майно, позивати і від¬повідати у судах, арбітражах і третейському суді.
2.4. Учасники спільного підприємства не користуються будь-якими відокремленими правами на об'єкти, що вхо¬дять до складу майна підприємства, у тому числі і на об'єкти, які передані ними як пайовий внесок.
2.5. Майно спільного підприємства враховується на його балансі за світовими цінами.
2.6. Спільне підприємство має право самостійно здійсню¬вати експортні і імпортні операції, необхідні для його госпо¬дарської діяльності.
2.7. Спільне підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна, на яке згідно з законодавством України може бути звернено стягнення.
2.8. Спільне підприємство не відповідає за зобов'язаннями країн - учасниць і учасників підприємства, як і країни - учас¬ниці й учасники підприємства не відповідають за зобов'язан¬нями підприємства.
2.9. Діяльність спільного підприємства визначається зако¬нодавством України, положеннями договору про створення і діяльність спільного підприємства і цього Статуту.
2.10. Спільне підприємство має печатку, зразок якої має бути одностайно затверджено Правлінням спільного підпри¬ємства.
 
3. Статутний фонд
3.1. Для створення спільного підприємства і забезпечення його діяльності створюється статутний фонд. Розмір статутно¬го фонду складає
________________________________________________________________ гривнів,
(літерами)
у тому числі ______________________________ валютою.

3.2. Вклади учасників до статутного фонду спільного пі¬дприємства складають:
___________________________________________________- пай учасника України,
_______________________________________________________________ учасника.

3.3. Вклади вносяться грошовою формою. Вклад учасника України вноситься у гривнях, а вклад іноземного ком¬паньйона - валютою за офіційним валютним курсом Націо¬нального банку України на день платежу.
3.4. При взаємній згоді учасників у рахунок їхніх вкладів до статутного фонду спільного підприємства можуть бути вне¬сені товарно-матеріальні цінності: будівлі, споруди, устатку¬вання тощо, а також інші майнові права (у тому числі на використання винаходів ноу-хау).
Для оцінки товарно-матеріальних цінностей, що вносяться у рахунок вкладу до статутного фонду спільного підприєм¬ства, створюється комісія з учасників підприємства.
3.5. За ухвалою Ради засновників вклади учасників мають надаватися у фонді часткових або одноразових внесків.
3.6. Рада засновників може спеціальною постановою прий¬няти ухвалу про збільшення або зменшення статутного фонду. Збільшення розміру статутного фонду виконується пропор¬ційно до паїв учасників у статутному фонді за рахунок додат¬кових вкладів або за рахунок резервного фонду.
3.7. Кожен учасник спільного підприємства має право на повне або часткове передання свого паю третій особі. Для цього потрібна письмова згода іншого(их) учасника(ів). У кожному окремому випадку для згаданого передання потрібен дозвіл Державної зовнішньоекономічної комісії Кабінету Мі¬ністрів України. Учасникові від України надається переважне право для придбання паю фірми, з якого він має скористатися протягом восьми тижнів після отримання письмової пропо¬зиції.
 
4. Інші фонди
4.1. Спільне підприємство створює такі фонди:
резервний фонд у розмірі до 25 відсотків від статутного фонду;
фонд науково-технічного і соціального розвитку;
фонд матеріального заохочення.

4.2. Ухвалою Ради засновників установлюється розмір пе¬рерахованих до фондів сум і порядок їх перерахування, а та¬кож затверджуються вказівки щодо їхнього використання.

4.3. Фонди знаходяться у повному розпорядженні спільного підприємства.

4.4. Прибуток, що лишився після перерахування до резерв¬ного фонду і інших фондів (розвитку виробництва, науки і техніки, матеріального заохочення), після закінчення тер¬міну звільнення від сплати податків підлягає оподаткуванню за законодавством України з відповідним відрахуванням сум податків до державного бюджету України.
 
5. Кредитування
5.1.Спільне підприємство має право брати кредити на фі¬нансування капітальних вкладень і оборотних коштів у Національному банку України і Зовнішекономбанку або зі згоди Зовнішекономбанку у іноземних банках і у фірм з дотриман¬ням порядку, установленого для таких кредитів.
 
6. Розрахунки з учасниками
6.1. Усі види виплат учасників (дивіденди, відсотки, повер¬нення капіталу, поточні розрахунки по роботі підприємства перераховуються на такі банківські рахунки: учасник України - рахунок N ______________ банк __________, іноземний учасник - рахунок N _______ банк ________________________________.
 
7. Органи управління
7.1. Органами управління спільного підприємства є:
Рада засновників (Правління);
дирекція;
ревізійна комісія.
 
8. Рада засновників (Правління)
8.1. Вищим органом спільного підприємства є Рада заснов¬ників (Правління). Вона складається з шести осіб, кожна з яких компетентна в галузі діяльності спільного підприємства. Три члени Правління призначаються учасником України, три - ________________________________________ сторони.
8.2. Члени Ради засновників (Правління) займають свої пости протягом чотирьох років, якщо вони раніше не будуть відкликані відповідними учасниками спільного підприємства. Дозволяється повторне призначення. Кожен з учасників може призначити одного або декількох запасних членів Ради за¬сновників (Правління) і має право у будь-який час відкликати призначених ним членів і призначити нових.
8.3. Про призначення і відкликання членів Ради заснов¬ників (Правління) слід негайно поінформувати учасників у письмовій формі, телексом, факсом або телеграмою.
8.4. Рада засновників (Правління) сама визначає свою структуру і порядок роботи. Вона вибирає з числа своїх членів голову і заступника голови. Голова і заступник голови Ради засновників (Правління) мають бути представниками різних учасників. Представником Ради засновників є громадянин ___________________.
8.5. Член Ради засновників (Правління) може у будь-який час відмовитися від подальшої участі у Раді засновників (Правлінні) без зазначення причин. У цьому випадку його заступає запасний член Ради засновників (Правління), при¬значений відповідним учасником.
8.6. Запасні члени Ради засновників (Правління) можуть брати участь у засіданнях Правління без права голосу.
8.7. Рада засновників (Правління) правосильна приймати ухвали, якщо дві третини членів Правління присутні особисто або представлені іншими членами Правління. В разі неможли¬вості взяти участь у засіданні член Правління має своєчасно забезпечити своє представництво іншим членом Правління. Представництво має бути підтверджено дорученням у пись¬мовій формі або телексом.
8.8. Кожен член Правління має один голос. Всі ухвали по¬винні прийматися більшістю, якщо не передбачено інший по¬рядок прийняття ухвал.
8.9. Рада засновників (Правління) збирається на засідання за необхідністю, але не рідше одного (двох) разів на рік. Прав¬ління скликається на кожне засідання головою або заступни¬ком голови у письмовій формі, телексом або телеграмою з зазначенням порядку денного. Запрошення на засідання має виконуватися не менше ніж за чотири тижні. День відправ¬лення запрошення і день засідання не враховується.
8.10. Засідання Правління проводяться у місці знаходження спільного підприємства, у місці знаходження учасників або у іншому місці, що призначається Правлінням. Позачергові за¬сідання скликаються головою Правління з його ініціативи, а також на вимогу будь-якого учасника підприємства, гене¬рального директора або його заступника.
8.11. Рада засновників (Правління) може також приймати ухвали у письмовій формі, телексом, факсом або телеграмою, якщо жоден з членів Правління не заперечує проти такого порядку.
8.12. Про засідання Ради засновників (Правління), а також з ухвал Правління, прийнятих поза засіданням, складаються протоколи, що підписуються головою і його заступником і розсилаються усім членам Правління.
8.13. Діяльність членів Ради засновників (Правління) не оплачується. Подорожні видатки і вартість мешкання повер¬таються спільним підприємством на підставі квитанцій, ра¬хунків і інших документів.
8.14. До компетенції Правління входять усі питання, пов'я¬зані з діяльністю спільного підприємства, якщо у договорі про створення спільного підприємства або у цьому Статуті не пе¬редбачено інше.
8.15. Рада засновників (Правління) повинна всіляко спри¬яти досягненню і реалізації мети і завдань спільного підпри¬ємства. Правління має докладати зусиль до того, щоб учасни¬ки виконували свої зобов'язання, що випливають з договору про створення спільного підприємства і цього Статуту.
У разі невиконання цих зобов'язань. Правління має негай¬но інформувати другого учасника підприємства. Винятковою компетенцією Ради засновників (Правління) є:
8.15.1. Внесення будь-яких змін до Статуту.
8.15.2. Установлення терміну внесків до статутного фонду.
8.15.3. Збільшення або зменшення розмірів статутного фонду.
8.15.4. Створення, збільшення і використання коштів фон¬дів.
8.15.5. Визначення основних напрямів діяльності підпри¬ємства.
8.15.6. Щорічне затвердження балансу, рахунків прибутків і обліку збитків, річного звіту дирекції, а також ухвал про використання чистого прибутку і установленню розмірів диві¬дендів або методів для відшкодування збитків протягом шести місяців після закінчення фінансового року.
8.15.7. Взяття зобов'язань перед третіми особами, видаван¬ня порук і укладення кредитних договорів у гривнях або у іноземній валюті, а також передання у заставу і передання кредиторові права власності на права і майно будь-якого роду.
8.15.8. Складання і зміна штатного розкладу і регламенту дирекції.
8.15.9. Призначення, звільнення від обов'язків, винагород¬ження і щорічна оцінка діяльності дирекції.
8.15.10. Визначення кваліфікації і кількості іноземних фа¬хівців, а також умов прийняття їх на роботу.
8.15.11. Затвердження плану капіталовкладень і фінансо¬вого плану, а також плану обороту, виробничого плану, видат¬кового кошторису витрат виробництва і плану прибутку, включно перспективні плани.
8.15.12. Прийняття ухвал про зміст і форми звітності.
8.15.13. Створення і закриття представництв і філій для збуту.
8.15.14. Розробка загальних умов:
збуту продукції спільного підприємства; ціноутворення і встановлення фабричних цін на різних рин¬ках збуту у такий спосіб, щоб було досягнуто відповідного чистого прибутку;
виробничої програми, особливо розробки продукту заку¬півлі матеріалів і товарів;
з питань персоналу і колективних договорів.
8.15.15. Призначення ревізійної комісії, затвердження звіту про проведену ревізію.
8.15.16. Ліквідація спільного підприємства і призначення ліквідаційної комісії.
8.15.17. Визначення обсягу інформації, що не підлягає роз¬голошенню.
8.16. Рада засновників (Правління) повинна спостерігати за діяльністю дирекції і інформувати учасників про стан справ спільного підприємства. Рада засновників може у будь-який час зажадати усний або письмовий звіт від дирекції, а також провести самостійно через голову, заступника або через приз¬начуваних Правлінням осіб перевірку книг і документації спільного підприємства.
8.17. В окремих випадках Рада засновників (Правління) може передати свої функції дирекції спільного підприємства.
 
9. Дирекція
9.1. Дирекція складається з генерального директора і дирек¬торів - його заступників. Вони репрезентують спільне під¬приємство згідно з договором про створення спільного під¬приємства, цим Статутом, положенням про дирекцію і своїми договорами з наймання.
Генеральним директором є громадянин ______________________________.
9.2. Генеральний директор одностайно призначається Правлінням на підставі пропозиції іноземного учасника.
9.3. З ухвали Правління можуть бути призначені і інші директори.
9.4. Термін діяльності директора необмежений. Кожен ди¬ректор може бути у будь-який час відкликаним Правлінням або учасником, що запропонував його кандидатуру.
9.5. До компетенції дирекції входять усі питання, пов'язані з повсякденною діяльністю підприємства, які можуть бути розв'язані у рамках і на основі принципових напрямів у полі¬тиці підприємства, прийнятій Правлінням.
Якщо директори не можуть досягти згоди у питаннях, пов'язаних з спільним підприємством, то вони повинні скли¬кати Раду засновників.
9.6. Директори повинні ефективно і тісно співпрацювати і підтримувати один одного у виконанні поставлених завдань. В межах свого кола обов'язків кожен з директорів має само¬стійно забезпечувати виконання спільно прийнятих ухвал. Правління може приймати положення про дирекцію.
9.7. Дирекція зобов'язана протягом трьох місяців після за¬кінчення фінансового року подати Правлінню річний баланс спільного підприємства, рахунок прибутків, збитків і річний звіт.
Вона має передати Правлінню усі звіти, крім того, щодо звітів повинні додержуватися такі терміни:
щомісячно надаються - баланс, рахунок прибутків і збитків (з наведенням порівняння показників плану з показниками виконання, а також з поясненням результатів); план валют¬них платежів.
Щомісячні звіти надаються Правлінню протягом чотирьох тижнів після кінця місяця, щоквартальні - протягом шести тижнів після кінця кварталу.
Докладні правила про звітність установлюються Правлін¬ням.
 
10. Ревізійна комісія
10.1. Правління призначає одного або декількох ревізорів і складає з них ревізійну комісію для перевірки річного балансу. Як ревізійна комісія, можуть вибиратися також юридичні осо¬би і компанії, що здійснюють на доручення клієнта ділові операції у міжнародному масштабі. Термін діяльності реві¬зійної комісії складає один рік.
10.2. До перевірки річного балансу входить перевірка веден¬ня бухгалтерського обліку. Перевірка річного балансу має здійснюватися згідно з вимогами законодавства України і по¬ложеннями цього Статуту.
10.3. Ревізійна комісія складає звіт зі своєї роботи. Прово¬диться розбивка позицій річного балансу і наводяться поло¬ження до них.
Окремо наводяться і пояснюються негативні зміни майно¬вого і фінансового становища, а також по прибутку порівняно з минулим роком, коли ці зміни суттєво впливають на резуль¬тати за рік.
 
11. Права і обов'язки учасників
(Рада засновників)
11.1. Кожен учасник спільного підприємства має право:
11.1.1. Брати участь в управлінні підприємством у порядку, установленому договором і цим Статутом.
11.1.2. Отримувати затверджені баланси і звіти, а на запит - додаткову інформацію і довідки з усіх питань, що зв'язані з діяльністю спільного підприємства
11.1.3. Провадити перевірку ведення документації спіль¬ного підприємства і наявності майнових цінностей.
11.1.4. Призначати і відкликати членів Правління згідно з п. 6.
11.1.5. Одержувати чистий прибуток, обчислений у річному балансі.
11.1.6. Вимагати письмового голосування згідно з пунктом 8.11.
11.1.7. Передавати свій пай участі згідно з п. 13.
11.1.8. Розривати договір згідно з п. 12.
11.1.9. Передавати справи до арбітражу згідно з пунктом 14.2.
11.1.10. Вносити на розгляд Правління і інших органів під¬приємства, згідно з їх компетенцією, пропозиції з питань ді¬яльності підприємства.
11.2. Кожен учасник спільного підприємства зобов'язаний:
11.2.1. Брати участь в управлінні підприємством у порядку, установленому договором і Статутом.
11.2.2. Сприяти підприємству у здійсненні його діяльності з метою забезпечення одержання максимальних результатів.
11.2.3. Робити пайові і додаткові внески.
11.2.4. Виконувати ухвали Правління.
11.2.5. Утримуватися від усілякої діяльності, що може зава¬дити розв'язанню господарських завдань підприємства.
 
12. Термін і закінчення діяльності спільного підприємства
12.1. Спільне підприємство може у будь-який час припини¬ти свою діяльність при наявності ухвали, прийнятої одностай¬но Правлінням, і при умові дотримання припису законодавст¬ва України і положень цього Статуту.
12.2. Кожен учасник може вийти з спільного підприємства до кінця фінансового року із дотриманням терміну на по¬передження діяльністю в один рік, але не раніше ніж 31 грудня ___________________ року. Про розірвання Договору повідомляється рекомендованим листом інший учасник, при цьому спільне підприємство також має бути повідомлене.
12.3. Учасник підприємства, що вибув, має право на одер¬жання від спільного підприємства грошової суми, що дорів¬нює вартості тієї частини майна підприємства на момент ви¬буття учасника, яка пропорційна пайовому внескові цього учасника. У рахунок зазначеної суми зараховується визначе¬на на момент вибуття грошова оцінка прав користування, внесених учасником у складі внеску. Для виконання майнових розрахунків з учасником підприємства, що вибув, складається баланс, у якому відображається оцінка майна підприємства. Оцінка майна підприємства виконується на тих самих прин¬ципах, які використовувалися при оцінці пайового внеску учасника з урахуванням фізичного і морального внеску май¬на. Розмір і терміни виплати грошової суми, належної учасни¬кові, що вибув, визначаються Правлінням спільного підпри¬ємства.
12.4. Вибуття із спільного підприємства не звільняє учас¬ника від відповідальності перед підприємством щодо обов'яз¬ків, що виникають під час його членства.
12.5. Незалежно від пункту 12.2 кожен учасник має право при наявності вагомих причин розірвати договір, коли є умови, зазначені у пункті 16.2 Договору про створення спільного підприємства.
12.6. В разі розірвання Договору про створення спільного підприємства Статут також втрачає силу.
 
13. Ліквідація і право переважної купівлі
13.1. Спільне підприємство може бути ліквідовано у таких випадках:
за взаємною згодою учасників;
при розірванні Договору про створення спільного підпри¬ємства;
за ухвалою Кабінету Міністрів України.
13.2. У випадках, зазначених у пункті 13.1, іноземний учас¬ник замість ліквідації своїх паїв у спільному підприємстві може запропонувати їх українському учасникові для купівлі. Український учасник протягом восьми тижнів після отриман¬ня пропозиції про продаж заявляє письмово про своє ставлен¬ня до цієї пропозиції.
13.3. Для ліквідації спільного підприємства Правління при¬значає ліквідаційну комісію, куди входить однакова кількість представників-учасників. Ліквідаційна комісія складає лік¬відаційний баланс і надає його для затвердження Правління.
13.4. Майно спільного підприємства, що лишилось після виплати по зобов'язаннях, розподіляється між учасниками про¬порційно до їх пайової участі у капіталі спільного підприєм¬ства, установлюваному у відповідності до ліквідаційного ба¬лансу.
13.5. Підприємство враховує право юридичної особи і виз¬нається таким, що припинило існування з моменту вилучення його з реєстру у країні місцезнаходження.
 
14. Арбітраж
14.1. Учасники будуть докладати усіх зусиль до того, щоб розв'язувати усі розбіжності і суперечки, що виниклі і пов'я¬зані з цим Статутом, шляхом переговорів.
14.2. У випадку, коли розбіжності і суперечки не можуть бути розв'язані переговорами, то кожен з учасників може звернутися до арбітражного суду з будь-яких спірних питань, пов'язаних з договором.
 
15. Інші положення
15.1. Учасники можуть передавати права і обов'язки, що випливають з цього Статуту, третім особам при наявності пись¬мової згоди інших учасників.
Правонаступники відповідного учасника автоматично приймають його права і обов'язки, що випливають з цього Статуту.
15.2. Робочою мовою спільного підприємства є ________________________. Усі документи, пов'язані з діяльністю підприємства, складаються робочою мовою.
15.3. Якщо одне з положень цього Статуту стає недійсним, то це не порушує інших положень. Недійсне положення замі¬нюється положенням, припустимим у правовому відношенні, близьким за змістом до замінюваного. Зміни й доповнення Статуту, що не суперечать договору і законодавству України, можуть бути внесені одностайною ухвалою Правління спіль¬ного підприємства.
15.4. Цей Статут набирає чинності з моменту, коли будуть видані усі потрібні дозволи і спільне підприємство буде заре¬єстровано у Міністерстві фінансів України.
 
За учасника України    За ___________ учасника
 
"___" _______________ 200__ р.
 Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

РУБРИКИ

Вимога [2]
Довіреність [4]
Договір [60]
Заява [45]
Заявление [1]
Исковое заявление [5]
Клопотання [2]
Контракт [7]
Претензія [3]
Позовна заява [85]
Скарга [10]
Угода [9]
Установчі документи [19]
Інші юридичні документи [14]

ПОШУК ПО САЙТУ

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
Google+

РЕКОМЕНДОВАНІ САЙТИ

ПІДТРИМАТИ САЙТ WEBMONEY
Z401169167041
U131140520865
R298291195371