П О Ш Т А
 
Логін:
Пароль:

Вхід на сайт
Вітаю Вас, Гість
Реєстрація Вхід
Головна » Зразки документів » Установчі документи » ТИПОВИЙ СТАТУТ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

ТИПОВИЙ СТАТУТ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ


Дата публікації: Вівторок, , 17:35; рубрика: Установчі документи

ТИПОВИЙ СТАТУТ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

 
Ця Кредитна спілка діє на підставі Тимчасового Положення про Кредитні спілки в Україні, затвердженого Указом Президента України N 377/93 від 20 вересня 1993 року, Закону України про об'єднання громадян та цього Статуту.
 
РОЗДІЛ 1
 
 
Мета, види діяльності та правовий статус Кредитної спілки
 
 
Стаття 1. Мета створення Кредитної спілки
 
1.1. Кредитна спілка (надалі - Спілка) має на меті фінансовий та соціальний захист її членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування. Кредитна спілка не має на меті одержання прибутку.
 
Стаття 2. Види діяльності Кредитної спілки
 
2.1. Кредитна спілка відповідно до вимог законодавства:
 
- приймає внески від членів Спілки;
 
- надає позички членам Кредитної спілки та іншим Кредитним спілкам;
 
- засновує засоби масової інформації;
 
- продає пропагандистські матеріали та вироби із власною символікою;
 
- проводить навчальні семінари, лекції;
 
- проводить фестивалі, свята, інші культурно-масові заходи.
 
Стаття 3. Правовий статус та назва Кредитної спілки
 
3.1. Спілка з моменту прийняття цього Статуту загальними зборами має назву "_________________".
 
3.2. Після реєстрації місцевими органами державної влади Кредитна спілка є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки та інші реквізити.
 
3.3. Адреса Кредитної спілки
 
Юридичною адресою Спілки є:_____________________________.
 
3.4. Члени Спілки несуть фінансову відповідальність щодо її зобов'язань перед державними установами, кооперативними, громадськими об'єднаннями та фізичними особами в межах своїх членських внесків.
 
РОЗДІЛ 2
 
 
Склад, порядок утворення і діяльності органів управління Спілкою
 
 
Стаття 4. Загальні збори Кредитної спілки
 
4.1. Вищим органом Кредитної спілки є загальні збори. Чергові загальні збори Кредитної спілки проводяться не рідше ніж раз на рік, не пізніше місяця після кінця фінансового року. Місце та час проведення загальних зборів визначає Правління.
 
4.2. Повідомлення про час та місце проведення загальних зборів вивішується не пізніше ніж за тиждень до їх проведення на дошці об'яв Кредитної спілки. Повідомлення про Надзвичайні збори має містити причину їх скликання, а порядок денний таких зборів повинен передбачати розгляд зазначеного питання.
 
4.3. Порядок денний чергових загальних зборів має передбачати:
 
- звіт Правління;
 
- звіт бухгалтерії (при наявності такої);
 
- звіт Кредитного комітету;
 
- звіт Наглядового комітету;
 
- затвердження змін до Статуту;
 
- вибори керівних органів.
 
Більшістю голосів, присутніх на загальних зборах, до цього порядку денного може бути внесено також інші питання.
 
4.4. До виключної компетенції загальних зборів належать:
 
- прийняття рішень про створення філій (відділень) Кредитної спілки;
 
- затвердження змін та доповнень до Статуту;
 
- прийняття рішення про ліквідацію Кредитної спілки.
 
Стаття 5. Правління Кредитної спілки
 
5.1. Правління здійснює керівництво Кредитною спілкою у період між загальними зборами. Компетенції Правління стосуються вирішення таких питань:
 
- зміна відсотків за членськими внесками та встановлення порядку їх сплати, встановлення відсотків, які виплачуються членами на позички, а також максимальної суми, що можна позичати одному членові під заставу або без такої;
 
- здійснення нагляду за сплатою позичок і прийняття рішення про скасування ненадійних позичок;
 
- встановлення розміру та санкціонування виплати доходів на вклади членів спілки;
 
- прийняття рішення про прийом нових членів до Кредитної спілки;
 
- визначення у разі необхідності зарплати Голови Правління, а також інших платних працівників Кредитної спілки;
 
- страхування ощадностей вкладників шляхом формування резервного фонду;
 
- прийняття рішення щодо купівлі та продажу майна Кредитної спілки, розміщення тимчасово вільних коштів на позички іншим Кредитним спілкам або в межах регіону асоціаціям кредитних спілок або Національному банку України;
 
- затвердження Положень про філію - відділення Кредитної спілки;
 
- визначення банку або банків для утворення коштів Кредитної спілки;
 
- прийняття рішень щодо використання коштів резервного фонду.
 
5.2. Правління складається із осіб, що обираються з членів Спілки загальними зборами. Члени Правління працюють на громадських засадах, за винятком Голови Правління, який за рішенням загальних зборів може працювати на платній основі.
 
5.3. Член Правління обирається на один рік і виконує обов'язки до наступних загальних зборів. Член Правління не може обиратись на посаду більше ніж три роки підряд.
 
5.4. Засідання Правління відбуваються у разі необхідності, але не рідше ніж раз на місяць, причому час та місце проведення засідання визначає Голова або в його відсутність його заступник. Окрім того, Голова або в його відсутність заступник може скликати надзвичайне засідання Правління за письмовим зверненням не менше третини членів Правління, при цьому визначивши час та місце проведення засідання.
 
5.5. Засідання Правління є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини його членів. У разі відсутності кворуму засідання переноситься і проводиться, тільки якщо є змога зібрати кворум.
 
5.6. Рішення Правління набуває чинності та обов'язкове до виконання всіма членами та виборними органами Кредитної спілки, тільки якщо воно доведено до відома відповідних виконавців.
 
5.7. Правління складається з:
 
- Голови Правління;
 
- одного або більше заступників Голови;
 
- секретаря;
 
- членів Правління,
 
обраних на першому після річних загальних зборів засіданні Правління із числа його членів. На цьому ж засіданні визначаються персональні обов'язки членів Правління.
 
Члени Правління, якщо їх повноваження не зупинені в випадках, визначених цим Статутом, виконують свої обов'язки до першого після чергових загальних зборів засідання Правління та обрання членів Правління.
 
5.8. Голова Правління, якщо його повноваження не припинені Наглядовим комітетом,
 
- головує на всіх загальних зборах та засіданнях Правління;
 
- підписує всі майнові договори Кредитової спілки;
 
- звітує перед загальними зборами від імені Правління;
 
- приймає на роботу та звільняє платних працівників Спілки;
 
- представляє Кредитну спілку у зовнішніх відносинах.
 
5.9. Заступник Голови Правління виконує обов'язки та несе відповідальність Голови в разі непрацездатності або відсутності останнього.
 
5.10. Секретар відповідальний за ведення протоколів засідань Правління, їх належне зберігання та за виконання інших обов'язків, передбачених для нього Правлінням. Секретар готує або доручає підготування та вивішує на дошці об'яв інформацію про засідання Правління, розглянуті на них питання та прийняті ним рішення.
 
Стаття 6. Кредитний комітет
 
6.1. Кредитний комітет створюється за рішенням загальних зборів та складається не менше ніж із 3-х членів Кредитної спілки. Він відповідає за реалізацію кредитної політики, визначеної Правлінням, та приймає рішення про надання позичок або готує відповідні подання до розгляду Правління (залежно від величини позички).
 
6.2. У разі відкриття вакансії в Комітеті вона заповнюється згідно з порядком, викладеним у Статті 20 (п. 20.2).
 
6.3. Повноваження члена Кредитного комітету тривають один рік до наступних загальних зборів та виборів іншого.
 
6.4. Кредитний комітет на своєму засіданні обирає Голову Комітету та секретаря.
 
6.5. Засідання Кредитного комітету відбуваються у разі необхідності, але не рідше ніж раз на місяць. Повідомлення про засідання Комітету надсилаються його членам секретарем не пізніше ніж за три дні до засідання.
 
Стаття 7. Наглядовий комітет
 
7.1. Наглядовий комітет звітує перед загальними зборами про дотримання керівними органами та службовими особами Спілки вимог чинного законодавства та Статуту. Наглядовий комітет складається з трьох членів Спілки, обраних загальними зборами. Члени Наглядового комітету мають доступ до всіх бухгалтерських та інших документів Кредитної спілки.
 
7.2. До Наглядового комітету не можуть входити члени Правління, Кредитного комітету та платні працівники Кредитної спілки.
 
7.3. Члени Наглядового комітету обирають на першому засіданні Голову Комітету та секретаря. Голова Комітету головує на всіх його засіданнях, організує його роботу та звітує від імені Комітету перед загальними зборами. Секретар веде та зберігає всі протоколи та інші документи про діяльність Комітету.
 
7.4. Наглядовий комітет не рідше ніж раз на квартал проводить ревізію діяльності Кредитної спілки, включаючи ревізію всіх книг та документів бухгалтерської звітності. Комітет може залучати інших працівників або незалежних аудиторів для виконання цієї роботи та може звертатись до Правління із проханням про оплату такої допомоги.
 
7.5. За одностайним рішенням Наглядовий комітет може зупинити повноваження будь-якого члена Правління до розгляду цього питання на наступному засіданні. Якщо рішення Правління розходиться із позицією Наглядового комітету, останній має право скликати позачергові загальні збори для розгляду цього питання. Збори призначаються у строк від 7 до 21 доби після відповідного рішення Правління. Повідомлення про такі збори вивішуються на дошці об'яв не пізніше ніж за три доби до зборів. Головує на таких зборах Голова Наглядового комітету.
 
7.6. За одностайним рішенням Наглядовий комітет може припинити повноваження члена Кредитного комітету. Таке рішення разом із відповідним обгрунтуванням оголошується Правлінню з тим, щоб воно призначило іншу особу до загальних зборів.
 
РОЗДІЛ 3
 
 
Умови членства та порядок прийняття нових членів Спілки, права та обов'язки членів Кредитної спілки
 
 
Стаття 8. Порядок прийняття нових членів
 
8.1. Заява кандидата про вступ до Спілки складається письмово за формою, встановленою Правлінням, та має бути розглянутою Правлінням на наступному його засіданні. Якщо на розгляд вступних заяв призначено одного із членів Правління, на наступному засіданні Правління прийняті ним заяви підлягають затвердженню.
 
8.2. Кожному членові Спілки видається членська книжка, до якої заносяться всі внесені членом вклади, отримані позички та доходи, нараховані за членськими вкладами. За відновлення втраченої членської книжки член спілки сплачує встановлений Правлінням грошовий збір.
 
Стаття 9. Умови членства у Кредитній спілці
 
9.1. Членами Спілки можуть бути лише працівники підприємства, установи, навчального закладу та члени їх сімей, пенсіонери, що закінчили свою трудову діяльність на підприємстві, а також члени їх сімей.
 
(або визначити іншу спільність інтересів, передбачену Положенням)
 
9.2. Якщо член Спілки перестає відповідати вимогам, викладеним у пункті 9.1, він може залишатись членом Спілки та не обмежується у правах.
 
9.3. Кандидат набуває прав члена Кредитної спілки при виконанні таких умов:
 
- кандидат відповідає вимогам до членства, що викладені у пункті 9.1;
 
- Правління схвалило на своєму засіданні заяву кандидата про вступ до Спілки;
 
- кандидат сплатив вступний та принаймні один членський внесок, розмір яких визначається Правлінням.
 
9.4. Член Спілки, що забрав усі свої членські внески, втрачає права членства.
 
Стаття 10. Права та обов'язки членів Спілки
 
10.1. Член Кредитної спілки незалежно від суми вкладених ним коштів має право:
 
- знайомитись із Статутом та Угодою про заснування Кредитної спілки;
 
- брати участь у вирішенні всіх питань діяльності Кредитної спілки шляхом голосування на загальних зборах;
 
- обирати та бути обраним до органів правління Кредитної спілки;
 
- мати інформацію про стан своїх вкладів, про фінансовий стан Кредитної спілки та рішення, прийняті її статутними органами;
 
- отримувати позички у порядку, визначеному цим Статутом, та на умовах, визначених Правлінням та Кредитним комітетом;
 
- користуватись усіма послугами, пропонованими Кредитною спілкою;
 
- припинити своє членство у Спілці у порядку, визначеному цим Статутом.
 
10.2. Член Кредитної спілки зобов'язаний:
 
- сприяти популяризації принципів діяльності кредитних спілок;
 
- дотримуватись вимог Статуту;
 
- сплачувати вступний та членські внески;
 
- сплачувати позички, отримані у Кредитній спілці на умовах, передбачених Кредитною угодою;
 
- не пізніше як за місяць повідомляти Правління про свій намір забрати (частково чи повністю) свої членські внески або припинити членство.
 
Стаття 11. Порядок припинення членства
 
11.1. Член Кредитної спілки може вибути з неї у будь-який час за бажанням. Він повинен подати письмову заяву про це до Правління принаймні за місяць.
 
11.2. Правління на наступному засіданні повинно розглянути заяву члена Спілки та прийняти рішення про припинення його членства.
 
11.3. Членові Спілки, який вибуває, Кредитна спілка виплачує всі його членські внески разом із належним доходом після відрахування його заборгованостей перед Спілкою. Розрахунки виконуються на дату подачі заяви.
 
11.4. Член Кредитної спілки може бути позбавлений членства 2/3 голосів членів Правління. Але перед голосуванням йому обов'язково надається можливість висловитись. В цьому разі Кредитна спілка розраховується із виключеним членом Спілки, як вказано у пункті 11.3.
 
РОЗДІЛ 4
 
 
Кошти та фінансові послуги Кредитної спілки
 
 
Стаття 12. Вступний та членський внески
 
12.1. Вступний внесок становить ______ відсотків мінімальної заробітної плати та сплачується членом одноразово при прийнятті в члени Кредитної спілки. Цей внесок при припиненні членства не повертається.
 
12.2. Членський внесок становить _____ відсотків мінімальної заробітної плати. Він належить членові Кредитної спілки на правах власності. Кількість сплачених членських внесків визначає частку члена Кредитної спілки в її майні та його особисту фінансову відповідальність за зобов'язаннями Спілки.
 
12.3. В умовах інфляції розмір вступного та членського внесків може змінюватись Правлінням, але не частіше ніж раз на два місяці.
 
Стаття 13. Кошти Кредитної спілки
 
13.1. Кошти Кредитної спілки утворюються із вступних та членських внесків її членів, а також за рахунок інших надходжень, передбачених Положенням про Кредитні спілки в Україні.
 
Стаття 14. Позичковий фонд
 
14.1. Позичковий фонд формується із коштів Кредитної спілки (окрім вступних внесків) та використовується для надання позичок.
 
Стаття 15. Резервний фонд
 
15.1. Резервний фонд належить Кредитній спілці і використовується для покриття втрат від неповернення позичок і підлягає розформуванню та розподілу між членами лише в разі ліквідації Кредитної спілки.
 
15.2. Резервний фонд формується за рахунок вступних внесків та частки доходів членів Кредитної спілки шляхом щоквартальних відрахувань у визначених Правлінням відсотках до моменту, коли його розмір становитиме 5 - 15 % суми наданих позичок.
 
Стаття 16. Інші фонди Кредитної спілки
 
16.1. Окрім резервного та позичкового фонду Правління може створити інші фонди (навчальний, культурно-освітній, видавничий і т. ін.), встановивши порядок їх формування та використання.
 
Стаття 17. Позички членам
 
17.1. Кредитна спілка надає позички лише її членам на умовах та на строк, визначений Кредитним комітетом.
 
17.2. Боржник може сплатити свою позичку рівними частками або одноразово до строку, обумовленого Кредитною угодою.
 
17.3. Заява про надання позички подається за формою, встановленою Кредитним комітетом, і повинна містити дані про мету отримання позички, її забезпечення, строк та джерела її повернення.
 
17.4. При прийнятті Кредитним комітетом рішення про надання позички між Кредитною спілкою та позичальником укладається Кредитна угода, в якій визначаються строк та умови повернення позички.
 
17.5. Одному членові Кредитної спілки не може бути надано позичку, що перевищує 10 % від Позичкового фонду Кредитної спілки (на момент подачі заяви).
 
17.6. Одноразова позичка, що перевищує ____ мінімальних заробітних плат, надається обов'язково під заставу майна або майнових прав.
 
17.7. Якщо одноразова позичка, або якщо сума позичок, гарантій та поручительств одного члена перевищує ____ мінімальних заробітних плат, рішення про її надання затверджується Правлінням.
 
17.8. Усі члени Правління, Наглядового та Кредитного комітетів та інші працівники Спілки можуть отримати позичку за умови:
 
- кожна така позичка надається на підставах та згідно з умовами, що діють для всіх інших членів Кредитної спілки;
 
- працівник керівних органів Спілки, що особисто зацікавлений у вирішенні питання, не може бути присутнім при розгляді цього питання.
 
17.9. Придбане під заставу майно Кредитна спілка повинна в тримісячний термін продати на аукціоні, а виручені кошти додати до Позичкового фонду.
 
Стаття 18. Порядок використання вільних коштів Кредитної спілки
 
18.1. У разі наявності в Кредитній спілці вільних коштів та відсутності незадовільненого попиту на позички Кредитна спілка має право надавати позички іншим Кредитним спілкам та асоціаціям кредитних спілок.
 
Стаття 19. Фінансовий рік
 
19.1. Фінансовий рік Кредитної спілки закінчується 31 грудня кожного року.
 
РОЗДІЛ 5
 
 
Загальні положення
 
 
Стаття 20. Загальні положення
 
20.1. Працівники Правління, Кредитного та Наглядового комітетів, а також інші працівники Кредитної спілки мають зберігати у таємниці інформацію про всі рахунки та справи членів, за винятком випадку, якщо за рішенням Правління дані про надану позичку та її сплату оголошуються у зв'язку із порушенням членом Спілки умов Кредитної угоди.
 
20.2. У разі припинення повноважень члена Правління, Наглядового або Кредитного комітетів, Правління своїм рішенням заповнює вакансію, призначивши одного з членів Кредитної спілки на виконання відповідних обов'язків до наступних загальних зборів.
 
20.3. Вся інформація про стан вкладів членів та інші документи Кредитної спілки мають бути доступними для вивчення членами Правління та Комітетів Кредитної спілки.
 
Стаття 21. Філії (відділення) Кредитної спілки
 
21.1. У разі потреби загальні збори Кредитної спілки можуть прийняти рішення про відкриття її філії (відділення) для надання послуг групам членів Спілки, що мешкають або працюють у географічній віддаленості від її офісу.
 
21.2. Філія Кредитної спілки не є юридичною особою, діє під керівництвом статутних органів управління Спілки, користується правами та виконує функції, передбачені для неї Положенням про філію, що затверджується Правлінням.
 
Стаття 22. Ліквідація Кредитної спілки
 
22.1. Рішення про ліквідацію Кредитної спілки може бути прийняте загальними зборами. Ліквідація Спілки проводиться відповідно до чинного законодавства.
 
22.2. При ліквідації Кредитної спілки кожному її членові виплачуються членські внески разом із належним доходом, а також пропорційна кількості його членських внесків частина Резервного фонду, але лише після того, як Кредитна спілка розрахується за своїми зобов'язаннями перед третіми особами.
 
22.3. Придбане майно Кредитної спілки підлягає продажу на аукціоні в двомісячний термін та розподілу поміж членами відповідно до кількості і їх членських внесків.
 
Стаття 23. Внесення змін та доповнень до Статуту
 
23.1. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту подаються на розгляд загальних зборів Правлінням, Наглядовим або Кредитним комітетами за їх рішенням, або за поданням не менше 20 відсотків загальної кількості членів. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається лише загальними зборами.
 
23.2. Правління для підвищення ефективності оперативного управління може приймати директиви, які регулюють внутрішні відносини Кредитної спілки та не суперечать положенням цього Статуту. Директиви мають обов'язкову силу для всіх членів Спілки або керівних органів та доводяться до відома всіх членів Спілки.
 
23.3. Про всі зміни та доповнення, внесені до Статуту, Кредитна спілка повідомляє орган державної реєстрації в установленому законодавством порядку.
 
 Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

РУБРИКИ

Вимога [2]
Довіреність [4]
Договір [60]
Заява [45]
Заявление [1]
Исковое заявление [5]
Клопотання [2]
Контракт [7]
Претензія [3]
Позовна заява [85]
Скарга [10]
Угода [9]
Установчі документи [19]
Інші юридичні документи [14]

ПОШУК ПО САЙТУ

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
Google+

РЕКОМЕНДОВАНІ САЙТИ

ПІДТРИМАТИ САЙТ WEBMONEY
Z401169167041
U131140520865
R298291195371