П О Ш Т А
 
Логін:
Пароль:

Вхід на сайт
Вітаю Вас, Гість
Реєстрація Вхід
Головна » Зразки документів » Установчі документи » УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР про створення командитного товариства

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР про створення командитного товариства


Дата публікації: Вівторок, , 17:33; рубрика: Установчі документи

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР про створення командитного товариства

 
"______"    м. _______
 
Засновниками командитного товариства "_____________________________" виступають:

Учасники з повною відповідальністю:
____________________________________________________________________________

Вкладник:
____________________________________________________________________________
 
1. Загальні положення
1.1. Командитне товариство "___________________________________" (далі - Товариство) є господарською одиницею, яка функціонує на принципах економічної та правової самостійності.

1.2. У своїй діяльності Товариство керується законами України "Про підприємства в Україні, "Про підприємництво", "Про господарські товариства", іншими нормативними актами України, Установчим договором.

1.3. Найменування Товариства:
повне найменування: Командитне товариство "___________________________________________", скорочена назва: КТ "____________________________________".

1.4. Місцезнаходження Товариства:
м. ____________, вул. _______________________.

1.5. Товариство набуває статусу юридичної особи за законодавством України з дня його державної реєстрації. Товариство може від свого імені набувати майнових, особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному або третейському суді, має самостійний баланс, власний розрахунковий та інші (включаючи валютний) рахунки в банку, печатку, штамп та бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований фірмовий знак, торгову марку.

2. Мета, сфера та принципи діяльності
2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутків шляхом здійснення підприємницької діяльності, дозволеної чинним законодавством України.

2.2. Основними видами діяльності Товариства є:
- роздрібна торгівля промисловими, продовольчими товарами, у тому числі і на комісійних засадах, закуплених у населення. Виносна та виїзна торгівля на речових та колгоспних ринках України здійснюється за місцезнаходженням підприємства;
- гуртова торгівля промисловими, продовольчими товарами, товарами виробничо-технічного призначення (технологічне обладнання, промислова та побутова електротехніка й електроніка) та сировиною;
- послуги громадського харчування (кафе, бари, ресторани, їдальні тощо);
- виробництво, заготівля, закупівля (у тому числі у населення) та переробка сільськогосподарської продукції (м'ясної, молочної та рослинної), вирощування квітів, садівництво, бджільництво;
- виготовлення, реалізація продовольчих товарів, кондитерських, хлібобулочних, м'ясоковбасних, молочних, овочевих, фруктових виробів, безалкогольних напоїв, мінеральних, фруктових вод, харчових концентратів, квасу;
- заготівля, переробка та реалізація деревини;
- розробка та виконання проектно-архітектурних, будівельних, реставраційних та конструкторських робіт у сфері будівництва, оформлення зовнішніх та внутрішніх інтер'єрів будівель;
- будівництво та ремонт цивільних і промислових споруд та будівель;
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів (цегли, гіпсових та цементних блоків тощо) та конструкцій;
- транспортні та транспортно-експедиційні послуги з перевезення вантажів та пасажирів різними видами транспорту у внутрішньому та міжнародному сполученні;
- транспортні та транспортно-експедиційні послуги з перевезення зовнішньоторговельних та транзитних вантажів різними видами транспорту;
- гуртова та роздрібна торгівля транспортними засобами, представницькі послуги при торгівлі транспортними засобами, організація автосалонів;
- послуги у сфері обслуговування автотранспортних засобів, організація та експлуатація автозаправочних станцій і пунктів технічного обслуговування автомобілів, реалізація паливно-мастильних матеріалів через власну мережу АЗС;
- надання послуг прокату легкових та вантажних автомобілів;
- здійснення нетоварних операцій з готівковою валютою, у тому числі послуги обмінних пунктів валюти (здійснюється за наявності агентської угоди з уповноваженим банком);
- посередницькі та агентські послуги юридичним особам у сфері торгівлі та матеріально-технічного забезпечення;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання, в тому числі предметів побутового призначення, товарів повсякденного вжитку тощо.
Торгівля та громадське харчування здійснюються після отримання дозволу санепідемстанції та управління торгівлі щодо місця діяльності.
Товариство у встановленому порядку здійснює зовнішньоекономічну діяльність у межах статутних напрямів.
Здійснення Товариством діяльності, для якої законодавством встановлено одержання ліцензії, проводиться після одержання ліцензії у встановленому законом порядку.

2.3. Операції з іноземною валютою здійснюються Товариством у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.4. Відповідно до мети діяльності Товариство має право:
- створювати на території України та за її межами філії і представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства. Філії і представництва Товариства діють від його імені на основі Положення про них, затвердженого Товариством, а дочірні підприємства - на основі затверджених Товариством статутів;
- укладати договори з державними, кооперативними, колективними, приватними та іншими підприємствами, організаціями та громадянами, а також бути посередником між ними у зв'язку з виконанням робіт, які належать до предмета діяльності Товариства;
- наймати працівників Товариства на умовах контрактів та інших умовах, встановлених чинним законодавством, самостійно встановлювати форми, систему і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, які працюють за наймом;
- продавати і передавати безкоштовно іншим підприємствам, організаціям і громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати в позику або в безкоштовне тимчасове користування належні Товариству будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям і громадянам, які виконують для Товариства роботи і послуги;
- користуватися банківським кредитом (у тому числі і валютним) на договірній комерційній основі, надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні грошові ресурси і встановлювати відсотки за їх використання;
- реалізовувати власну продукцію і майно за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, - за державними цінами і тарифами;
- відряджати по території України і за її межі працівників Товариства та інших організацій, які виконують роботи і послуги для Товариства;
- організовувати тимчасові підрядні колективи з числа працівників Товариства та інших громадян для виконання конкретних робіт на умовах договору підряду;
- придбавати й експлуатувати автомобілі та інші транспортні засоби;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" і чинних нормативних актів України, включаючи створення спільних підприємств за участю іноземних інвесторів;
- входити до складу асоціацій та інших добровільних об'єднань підприємств, діяльність яких відповідає інтересам Товариства;
- вчиняти інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

2.5. Відносини Товариства з юридичними та фізичними особами у зв'язку з виконанням ними господарської діяльності будуються на основі договорів (контрактів).

2.6. При заподіянні шкоди навколишньому середовищу і порушенні прав та інтересів громадян Товариство несе майнову та іншу встановлену законами України відповідальність.

2.7. Виробничі та трудові відносини, включаючи питання найму, звільнення з роботи, режиму праці і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій, регулюються індивідуальними трудовими договорами (контрактами) відповідно до чинного законодавства України, цим Установчим договором. Умови індивідуальних трудових угод не можуть погіршити становище працівників Товариства порівняно з умовами, передбаченими законодавством України про працю.

2.8. Соціальне страхування працівників Товариства та їх соціальне забезпечення регулюються нормами законодавства України.

2.9. Трудовий колектив здійснює самоврядування шляхом створення на підприємстві Ради трудового колективу та укладення трудового договору.

2.10. Товариство здійснює відрахування на державне соціальне страхування, а також відрахування на пенсійне забезпечення працівників згідно з тарифами, встановленими для українських підприємств.

3. Майно, засоби виробництва та прибуток
3.1. Майно Товариства становлять основні фонди й обігові засоби, а також інші належні йому на правах власності цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

3.2. Товариство є власником майна:
- переданого йому Учасниками та Вкладниками у власність;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- отриманих прибутків;
- іншого майна, придбаного на законних підставах.

3.3. Джерелом формування майна Товариства є:
- грошові та інші матеріальні внески, передані йому Учасниками та Вкладниками у власність;
- доходи від реалізації продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
Для забезпечення дієвості Товариства за рахунок внесків Учасників створюється статутний фонд.
Статутний фонд становить ___________ грн.
Засновники вносять:

1. Учасник з повною відповідальністю:
____________________________ грн. (75 %).

2. Вкладник:
____________________________ грн. (25 %).

3.4. Учасники повністю вносять свої внески згідно з установчими документами протягом одного року з дня державної реєстрації Товариства. Кожний із Вкладників вносить на момент реєстрації Товариства не менше 25 % свого внеску.

3.5. Учаснику, який повністю вніс свій внесок, видається свідоцтво Товариства, яке не відноситься до категорії цінних паперів.

3.6. Зміна вартості майна, внесеного як вклад у додаткові внески Учасників, не впливає на розмір їхніх часток у статутному фонді.

3.7. Учасники та Вкладники вносять свої вклади у вигляді грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, спорудами, а також інших майнових прав (у тому числі прав на інтелектуальну власність). Оцінка вкладу здійснюється у валюті, що діє на території України. Оцінка вкладу здійснюється на підставі незалежної експертної оцінки на початку створення Товариства, а в процесі його діяльності - комісією, сформованою із засновників, затвердженою Учасниками Товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.

3.8. Товариство має право змінити розмір статутного фонду. Збільшення статутного фонду може бути проведено тільки після внесення повністю всіма Учасниками своїх внесків. Зменшення статутного фонду за наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається. Рішення Товариства про зміну статутного фонду вступає в силу з дня внесення цих змін у державний реєстр, а рішення про зменшення статутного фонду - не раніше трьох місяців після державної реєстрації і публікації про це у встановленому порядку. Допускається збільшення статутного фонду Товариства шляхом вступу до Товариства нових Учасників або Вкладників.

3.9. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. Учасники несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства всім своїм майном, відповідальність Вкладників обмежується вкладом до статутного фонду Товариства.
Учасник Товариства відповідає за борги Товариства незалежно від того, виникли вони після чи до його вступу до Товариства.
Вкладник Товариства відповідає за борги Товариства, які виникли до його вступу у Товариство, перед третіми особами в тому самому порядку, як й інші Вкладники.
Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава - за зобов'язаннями Товариства.

3.10. Звернення-стягнення на частку Учасника у статутному фонді за його власними зобов'язаннями не допускається. При нестачі майна Учасника для покриття його боргів, кредитори мають право вимагати виділення частки Учасника-боржника в порядку, передбаченому чинним законодавством і Установчим договором.

3.11. Якщо Вкладник Командитного товариства укладає угоду від імені і в інтересах Товариства без відповідних повноважень, то у разі схвалення його дій Товариством він разом з Учасниками з повною відповідальністю відповідає за угодою перед кредиторами усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення. Якщо схвалення не буде одержано, Вкладник відповідає перед третьою особою самостійно усім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

3.12. Учасники не володіють відокремленими правами на окремі об'єкти, які входять до складу майна Товариства, у тому числі на об'єкти, внесенні як вклад.

3.13. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Власник, якщо інше не передбачено господарськими договорами.

3.14. Основним узагальненим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток. Чистий прибуток, отриманий після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також розрахунків з кредиторами та бюджетом, залишається у повному розпорядженні Товариства.

3.15. Товариство створює резервний фонд у розмірі 25 % статутного фонду. Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань 5 % чистого прибутку Товариства до досягнення фондом вказаного розміру.

3.16. Розподіл чистого прибутку між Учасниками здійснюється за підсумками роботи за рік пропорційно їхнім часткам у статутному фонді Товариства. Фінансовий рік Товариства починається 1 січня і закінчується 31 грудня поточного року. Покриття збитків, які можуть виникнути внаслідок діяльності Товариства, відбувається за рахунок резервного фонду або з інших джерел, визначених Зборами Учасників.

3.17. Товариство вносить плату до бюджету відповідно до чинного законодавства України.

3.18. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність та несе відповідальність за її достовірність.

3.19. Перевірки і ревізії фінансової і господарської діяльності Товариства здійснюються уповноваженими державними органами України, ревізійними органами Товариства. Ревізії і перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

4. Права та обов'язки Учасників та Вкладників
4.1. Учасники мають право:
- брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, передбаченому Установчим договором Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства й отримувати свою частину прибутку;
- вийти у встановленому порядку з Товариства згідно з п. 4.6 цього договору;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з річним балансом, даними бухгалтерської та іншої звітності, будь-якої документації Товариства. Учасники мають право на першочергове отримання продукції (послуг, робіт) власного виробництва Товариства.
Вкладники мають право:
- брати участь у розподілі прибутку Товариства й отримувати свою частину прибутку;
- діяти від імені Командитного товариства (тільки за наявності доручення і згідно з ним);
- вийти у встановленому порядку з Товариства згідно з. п. 4.6 цього договору;
- вимагати першочергового повернення вкладу у разі ліквідації Товариства;
- вимагати подання їм річних звітів і балансів, а також забезпечення можливості перевірки правильності їх складання.

4.2. Учасники зобов'язані:
- дотримуватися Установчого договору Товариства, виконувати рішення Зборів учасників;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також робити внески у розмірі, порядку і способом, передбаченими цим договором;
- не розголошувати комерційну таємницю і зберігати конфіденційність інформації про діяльність Товариства. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Зборами учасників. Цей пункт відноситься і до встановлення терміну зберігання конфіденційності отриманої Учасниками інформації після припинення дії цього договору;
- вносити додаткові внески у розмірі, способом і в порядку, визначеному Зборами учасників;
- виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов'язання щодо Товариства.
Вкладники зобов'язані вносити вклади і додаткові внески у розмірі, способами і в порядку, передбаченими цим договором.

4.3. Учасник, який систематично не виконує або неналежно виконує зобов'язання, або перешкоджає своїми діями (або бездіяльністю) досягненню мети діяльності Товариства, може бути виключений зі складу Учасників на основі одноголосно прийнятого рішення Зборів учасників. При цьому даний Учасник або його представник у голосуванні участі не бере. При виключенні Учасника діють наслідки, передбачені п. 4.7 даного Установчого договору. Учасники частково або повністю звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, якщо це є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), до яких належать події, які Учасники не в змозі передбачити і запобігти їм. Порядок подання заяви Учасника про початок форс-мажорних обставин, так само як і про їх припинення, визначається Зборами учасників.

4.4. Засновники прагнуть вирішити всі розбіжності і спори, пов'язані з виконанням цього Установчого договору, шляхом переговорів. Спори між Засновниками, а також ними і Товариством, які виникають у зв'язку з їх діяльністю, і не врегульовані за взаємною домовленістю, підлягають вирішенню у судах і арбітражних судах.

4.5. Засновник може за згодою решти Учасників уступити свою частку одному або кільком Учасникам Товариства, або третім особам. Засновники користуються переважним правом придбання частки іншого Засновника, пропорційно своїм часткам у статутному фонді. Передача частки третім особам можлива тільки після внесення повного внеску і при згоді інших Учасників. При передачі частки третій особі до неї одночасно переходять усі права та обов'язки Засновника, який віддав свою частку повністю або частково. Частка Засновника, після повного внесення ним свого внеску, може бути придбана самим Товариством. У цьому випадку Товариство зобов'язано передати її іншим Засновникам або третім особам у термін не більше одного року. Протягом цього року розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму зборів Засновниками проводиться без урахуванням частки, придбаної Товариством.

4.6. Учасник Командитного товариства може в будь-який час вийти з Товариства, попередивши про це не пізніше як за три місяці. При виході Учасника з Товариства, йому виплачується вартість його внеску відповідно до балансу, складеного на день виходу. На вимогу Учасника Товариства та за згодою Товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. Учаснику, що вибув, виплачується належна йому частина прибутку, отриманого Товариством у даному році до моменту його виходу. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається йому в натуральному вигляді без винагороди.

4.7. Вкладник командитного товариства може в будь-який час вийти з Товариства, попередивши про це не пізніше як за три місяці. При виході Вкладника з Товариства виплачується вартість його внеску відповідно до балансу, складеного на день виходу. На вимогу Вкладника та за згодою Товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. Вкладнику, що вибув, виплачується належна йому частина прибутку, отриманого Товариством у даному році до моменту його виходу.

4.8. При реорганізації юридичної особи - Учасника (Вкладника) Товариства або у зв'язку зі смертю громадянина - Учасника (Вкладника) Товариства правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.

4.9. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмови Товариства у прийнятті до нього йому видається в грошовій або натуральній формі частка в майні, вартість якої визначається за балансовою вартістю на день реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір статутного фонду підлягає зменшенню.

5. Управління Товариством
5.1. Вищим органом Товариства є Збори учасників (Учасника) з повною відповідальністю.
Вкладники не мають права перешкоджати діям Учасника з повною відповідальністю з управління справами Командитного товариства.

5.2. До виключної компетенції Зборів учасників або Учасника належить:
- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- затвердження його планів діяльності та звітів про їх виконання;
- погодження Установчого договору;
- вирішення питання щодо компетенції Вкладників;
- вибори та відкликання директора і ревізійної комісії;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його філії;
- затвердження звітів і висновків ревізійної комісії;
- порядок розподілу прибутку, визначення джерел покриття збитків;
- створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження статутів і положень про них;
- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його організаційної структури;
- встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових внесків;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства;
- прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3. Виконавчу владу в Товаристві здійснює директор, який призначається Зборами учасників або Учасником, до компетенції якого входить вирішення всіх питань діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Учасника або Зборів учасників.
Учасник має право винести рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції директора. Директор підзвітний Зборам учасників, він не має права приймати рішення, що є обов'язковими для Учасників.

5.4. Директор без доручення діє від імені Товариства, відстоює його інтереси, розпоряджається майном Товариства, укладає договори, у тому числі й трудові, видає доручення, відкриває в банку розрахунковий та інші рахунки, користується правом розпоряджатися коштами, затверджувати штатний розклад, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства, виконує інші функції, які відповідають цьому Установчому договору.
Директор має право створювати необхідні виконавчі органи, у тому числі призначати своїх заступників, керівників підрозділів, їх повноваження та інші умови діяльності визначаються директором.

5.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснює директор, який відповідає за свою діяльність перед Учасником.
Перевірка діяльності директора проводиться ревізійною комісією за дорученням Зборів учасників. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надати їй всі необхідні матеріали, бухгалтерські документи й особисті пояснення.

5.6. Ревізійна комісія доповідає про результати проведення перевірок Учаснику. Ревізійна комісія складає висновки за річними звітами та балансами.

6. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства
6.1. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

6.2. Товариство має право безпосередньо виконувати експортно-імпортні операції, а також через відповідні зовнішньоторговельні організації відповідно до митного законодавства України з урахуванням правил міжнародної торгівлі.

6.3. Виручка в іноземній валюті, яку отримало Товариство у результаті зовнішньоекономічної діяльності, після здійснення платежів, передбачених валютним законодавством, надходить у розпорядження підприємства. Ця виручка вилученню не підлягає і може накопичуватися для подальшого використання.

6.4. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, з урахуванням вимог міжнародного законодавства та укладених угод у галузі економіки і торгівлі, може утворювати спільні підприємства з підприємствами, організаціями (фірмами) різних країн, а також створювати свої філії і представництва за кордоном.
6.5. Товариство має право брати участь у діяльності міжнародних виставок, ярмарків та інших форм співробітництва.

7. Реорганізація і припинення діяльності Товариства
7.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

7.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів учасників. При реорганізації Товариства його права та обов'язки переходять до правонаступників.

7.3. Товариство ліквідується:
1) за рішенням вищого органу Товариства;
2) на підставі рішення суду або Арбітражного суду:
- за поданням банківських органів у разі банкрутства;
- за поданням органів, які контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
3) у разі вибуття всіх учасників з повною відповідальністю;
4) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України.

7.4. При вибутті усіх Вкладників Учасники мають право замість ліквідації Товариства перетворити його на повне Товариство.

7.5. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним комісією, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду або Арбітражного суду - ліквідаційною комісією, яка призначається цими органами.

7.6. Наявні у Товаристві грошові кошти, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників Товариства, розрахунків з банками та іншими кредиторами в першу чергу розподіляються ліквідаційною комісією між Вкладниками для повернення їм їхніх вкладів, а потім - між Учасниками Товариства пропорційно їхнім часткам у статутному фонді в шестимісячний термін після публікації інформації про ліквідацію Товариства. У разі недостатності коштів Товариства для повного повернення Вкладникам їхніх вкладів наявні кошти розподіляються між Вкладниками відповідно до частки у майні Товариства.
Майно, передане Учасниками в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

7.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство припиняє своє існування з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

8. Заключні положення
8.1. Даний Установчий договір вступає в силу з дати його підписання усіма Учасниками або їх повноважними представниками.

8.2. Одностороннє розірвання даного договору допускається при дотриманні умов, передбачених Зборами учасників.

8.3. Внесення змін і доповнень до даного Установчого договору оформляється у вигляді додатків до нього, які вступають у силу з дати підписання їх усіма Учасниками (їх представниками).

8.4. Даний Установчий договір складений українською мовою і підписаний у семи примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.
 
Засновники:

1. Учасник:
_______________________________________________________________________________

2. Вкладник:
_______________________________________________________________________________
 


Підписи:
_____________________________
_____________________________
 Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

РУБРИКИ

Вимога [2]
Довіреність [4]
Договір [60]
Заява [45]
Заявление [1]
Исковое заявление [5]
Клопотання [2]
Контракт [7]
Претензія [3]
Позовна заява [85]
Скарга [10]
Угода [9]
Установчі документи [19]
Інші юридичні документи [14]

ПОШУК ПО САЙТУ

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
Google+

РЕКОМЕНДОВАНІ САЙТИ

ПІДТРИМАТИ САЙТ WEBMONEY
Z401169167041
U131140520865
R298291195371