П О Ш Т А
 
Логін:
Пароль:

Вхід на сайт
Вітаю Вас, Гість
Реєстрація Вхід
Головна » Зразки документів » Угода » Угода про перетворення у відкрите акціонерне товариство орендного підприємства

Угода про перетворення у відкрите акціонерне товариство орендного підприємства


Дата публікації: Неділя, , 17:30; рубрика: Угода


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

                                          "___" __________ 199_ р.

 

     Організація орендарів орендного підприємства _______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________
                  (назва орендного підприємства)

(далі - Орендар) в особі Голови ради ____________________________, _________________________________________________________________

що   діє   на   підставі   Положення   про  організацію  орендарів (реєстраційний N __ від "__" __________199_р.), з одного боку,  та Регіональне  відділення  Фонду   державного   майна   України   по

______________________________________     області     (далі     - Орендодавець)  в   особі   Начальника   Регіонального   відділення

_________________________________________________________________, що   діє   на  підставі Положення про  

регіональне  відділення,  з другого боку, керуючись п.6 постанови Кабінету  Міністрів  України від 22 серпня 1996 р. 

N 1000, уклали цю угоду про наведене нижче.

 

                         1. Предмет Угоди

 

     1.1. Предметом Угоди є регулювання відносин, що виникають між

Орендодавцем та Орендарем щодо створення  відкритого  акціонерного

товариства   внаслідок  розірвання  (припинення)  договору  оренди

(реєстраційний  N  _______  від  "_"  ______   199_р.)   цілісного

майнового комплексу підприємства (структурного підрозділу).

     1.2. Ця Угода є  невід'ємною  частиною  зазначеного  договору

оренди  і  встановлює  додаткові права та зобов'язання сторін щодо

зазначеного договору та чинного законодавства.

 

                       2. Порядок створення відкритого акціонерного товариства

 

     2.1. Орендодавець  у  місячний  термін  з  дня укладання цієї

Угоди своїм  наказом  утворює  комісію  по  розмежуванню  майна  і

реорганізації       орендного       підприємства       ___________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(надалі  -  орендне  підприємство).  До  складу  комісії   входять

представники  Орендодавця  і Орендаря.  Очолює комісію представник

Орендодавця.

     2.2. Комісія  здійснює свою роботу протягом двох місяців.  За

результатами  своєї  роботи  комісія  подає  у   тижневий   термін

Орендодавцю   та   Орендарю   на  затвердження  проекти  наступних

документів:

     - протоколу інвентаризації майна орендного підприємства;

     - акта  оцінки  вартості  майна  орендного  підприємства   із

зазначенням  в  цьому  документі  вартості  державного  майна,  що

належить орендареві;

     - статуту відкритого акціонерного товариства;

     - установчого договору відкритого акціонерного товариства;

     - інформації про випуск акцій.

     2.3. Орендодавець та Орендар у десятиденний термін погоджують

та затверджують документи, зазначені у п.2.2. цієї Угоди.

     2.4. За  результатами  затвердження  документів  Орендодавець

своїм  рішенням  покладає на керівника та посадових осіб орендного

підприємства виконання обов'язків  голови  та  членів  виконавчого

органу  відкритого  акціонерного  товариства (правління) до перших

загальних зборів акціонерів цього товариства.

     2.5. Документи    для    державної    реєстрації   відкритого

акціонерного товариства та реєстрації інформації про випуск  акцій

у   встановленому   порядку   подає  голова  правління  відкритого

акціонерного товариства.

     2.6. З  моменту  державної реєстрації відкритого акціонерного

товариства  договір  оренди  вважається   розірваним,   діяльність

орендного    підприємства   припиняється,   зазначене   акціонерне

товариство  стає  правонаступником  майнових  прав  та  обов'язків

орендного підприємства.

 

              3. Оцінка розміру внесків засновників до статутного фонду

 

     3.1. Орендодавець та орендар  у  десятиденний  термін  з  дня

укладання  цієї  Угоди  створюють  інвентаризаційну  комісію,  яка

проводить  повну  інвентаризацію  майна   орендного   підприємства

відповідно   до   Положення  про  інвентаризацію  майна  державних

підприємств,  що приватизуються,  а також державних підприємств та

організацій,  яке  передається в оренду,  затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р.  N 158.  Дата, на

яку   проводиться   інвентаризація,   визначається   за   рішенням

Орендодавця.

     3.2. Оцінка    вартості    майна    орендного    підприємства

здійснюється комісією,  зазначеною в  п.2.1,  на  дату  розірвання

(припинення)   договору   оренди  відповідно  до  Методики  оцінки

вартості  майна  під  час  приватизації,  затвердженої  постановою

Кабінету  Міністрів  України  від  15  серпня  1996  р.  N 961,  з

урахуванням того,  що вартість останньої дооцінки основних  фондів

не  вираховується.  Оцінка  здійснюється  комісією  у десятиденний

термін  з  дня   одержання   нею   документації   про   результати

інвентаризації та останнього бухгалтерського балансу.

     3.3. Розмір статутного фонду визначається відповідно до  акта

оцінки  майна  орендного підприємства і передаточного балансу,  що

затверджуються   Орендодавцем   та   Орендарем   при    розірванні

(припиненні) зазначеного договору оренди.

     3.4. Розміри внесків Орендодавця та  Орендаря  до  статутного

фонду  відкритого  акціонерного  товариства визначаються комісією,

зазначеною в п.2.1,  в проекті  установчого  договору.  При  цьому

державна   частка   у  вартості  майна  орендованого  підприємства

збільшується і відповідно зменшується частка  майна,  що  належить

орендарю на:

     - суму компенсації вартості витрачених орендованих  оборотних

засобів.   Сума   компенсації   вартості   витрачених  орендованих

оборотних засобів визначається з урахуванням її індексації залежно

від   часу   передачі   державного  майна  в  оренду.  Коефіцієнти

індексації  вартості  обігових  засобів  визначаються  в  порядку,

встановленому  постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня

1996 р. N 961;

     - розмір  нанесених Орендарем Орендодавцю збитків у зв'язку з

погіршенням стану орендованого майна або його загибеллю;

     - розмір  заборгованості  перед  державою  по  орендній платі

(враховуючи пеню).

     3.5. Питання    інших   боргів   перед   державним   бюджетом

розглядаються окремо.

 

                      4. Обов'язки орендаря

 

     Орендар зобов'язується:

     4.1. Внести   згідно   з   установчим   договором  відкритого

акціонерного  товариства  до  його  статутного  фонду   орендоване

державне  та  власне  майно  у десятиденний термін з дня державної

реєстрації цього товариства.  Орендар вносить до статутного  фонду

орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на час передачі

його в оренду, з урахуванням фізичного зносу.

     4.2. Повернути Орендодавцю орендоване майно, що не увійшло до

статутного  фонду  відкритого  акціонерного  товариства  за  актом

прийому-передачі    майна,    який   підписується   Орендарем   та

Орендодавцем у десятиденний  термін  з  дня  державної  реєстрації

цього товариства.

     Орендар повертає Орендодавцю  орендоване  майно  в  належному

стані, не гіршому ніж на час передачі його в оренду, з урахуванням

фізичного зносу.

     4.3. Компенсувати  Орендодавцю збитки у зв'язку з погіршенням

стану орендованого майна у випадках та  на  умовах,  зазначених  у

п.3.3. цієї Угоди.

     4.4. Вносити  орендну  плату  до  бюджету  (Орендодавцю)   до

моменту розірвання договору оренди.

 

                     5. Обов'язки орендодавця

 

     Орендодавець зобов'язується  одержати від Орендаря орендоване

майно,  що не увійшло до статутного фонду відкритого  акціонерного

товариства, на умовах, зазначених у п.5.2. цієї Угоди.

 

                    6. Відповідальність сторін

 

     6.1. За   невиконання  або  неналежне  виконання  зобов'язань

згідно з цією Угодою сторони несуть відповідальність,  передбачену

чинним законодавством України.

     6.2. Спори,  що  виникли  у  ході   виконання   цієї   Угоди,

вирішуються за згодою сторін.  Якщо згоди не буде досягнуто,  спір

передається на розгляд до арбітражного суду (суду).

 

          7. Строк дії та умови зміни, розірвання Угоди

 

     7.1. Ця Угода діє з до "___" ____________199__р.

     7.2. Умови Угоди зберігають силу протягом всього строку дії.

     7.3. Зміна або розірвання цієї Угоди  можуть  мати  місце  за

погодженням   сторін.   Зміни   та   доповнення,   що   вносяться,

розглядаються  сторонами  протягом  одного  місяця.   Одностороння

відмова   від  виконання  цієї  Угоди  та  від  внесення  змін  не

допускаються.

     7.4. Дія цієї Угоди припиняється внаслідок:

     - закінчення строку, на який її було укладено;

     - прийняття рішення органом приватизації про приватизацію (за

участю Орендаря) орендованого майна;

     - достроково  за згодою сторін,  або за рішенням арбітражного

суду (суду);

     - банкрутства Орендаря.

     7.5. Взаємовідносини   сторін   щодо   предмету   Угоди,   не

врегульовані  цією  Угодою,  регламентуються чинним законодавством

України.

     8. Угоду  укладено  в  2-х  примірниках,  що  мають  однакову

юридичну силу.

 

                     Юридичні адреси сторін:

 

     Орендодавець:                              Орендар:

__________________________            ____________________________

__________________________            ____________________________

__________________________            ____________________________

         М.П.                                    М.П.Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

РУБРИКИ

Вимога [2]
Довіреність [4]
Договір [60]
Заява [45]
Заявление [1]
Исковое заявление [5]
Клопотання [2]
Контракт [7]
Претензія [3]
Позовна заява [85]
Скарга [10]
Угода [9]
Установчі документи [19]
Інші юридичні документи [14]

ПОШУК ПО САЙТУ

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
Google+

РЕКОМЕНДОВАНІ САЙТИ

ПІДТРИМАТИ САЙТ WEBMONEY
Z401169167041
U131140520865
R298291195371