П О Ш Т А
 
Логін:
Пароль:

Вхід на сайт
Вітаю Вас, Гість
Реєстрація Вхід
Головна » Зразки документів » Угода » УГОДА ПРО ВИКОНАННЯ РАЗОВОЇ РОБОТИ

УГОДА ПРО ВИКОНАННЯ РАЗОВОЇ РОБОТИ


Дата публікації: Неділя, , 17:28; рубрика: Угода 

м. _________________________                                                    "___" ______________ 200__ р.
 

 

_________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________________

_______________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

з одного боку,  та _______________________________________________________________________,
                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

що проживає за адресою__________________________________________________,
                                                  (повна адреса)

паспорт серії ___________________ виданий ________________________________


(надалі іменується "Виконавець")  з другого боку,  уклали цей Договір про виконання разової роботи (надалі іменується "Договір") про таке. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, доручає Виконавцеві, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати наступну разову роботу: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(характер і вид роботи)

строком до _____________________________________________________________ (надалі - "робота").

1.2. Робота має відповідати таким вимогам: ____________________________ _______________________________________________________________________.

1.3. Замовник зобов'язаний забезпечити Виконавця усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цим Договором.

1.4. Замовник зобов'язаний своєчасно прийняти і оплатити роботу.

1.5. Цей Договір не носить характеру трудового договору і на нього, відповідно, не поширюється дія норм чинного в Україні трудового законодавства.

 


2. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

2.1. У межах строку, визначеного у п. 1.1 цього Договору, Виконавець зобов'язується завершити виконання роботи і подати Замовникові для підписання Акт здачі-приймання виконаної роботи, а Замовник зобов'язується прийняти належним чином виконану роботу і підписати Акт здачі-приймання виконаної роботи в 10-ти денний термін з дня подання йому Виконавцем названого документа. 

 

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві _________________ ____________________________________________________________________ грн.

3.2. Оплата виконується не пізніше ______________________________ з дня підписання Акта здачі-приймання виконаної роботи.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

4.3. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.


 

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
 


6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін. 

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 
Виконавець:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

 Замовник:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

 


Підписи:

Виконавець: _____________________

 

М. П.

Замовник: ______________________

 
 


 Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

РУБРИКИ

Вимога [2]
Довіреність [4]
Договір [60]
Заява [45]
Заявление [1]
Исковое заявление [5]
Клопотання [2]
Контракт [7]
Претензія [3]
Позовна заява [85]
Скарга [10]
Угода [9]
Установчі документи [19]
Інші юридичні документи [14]

ПОШУК ПО САЙТУ

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
Google+

РЕКОМЕНДОВАНІ САЙТИ

ПІДТРИМАТИ САЙТ WEBMONEY
Z401169167041
U131140520865
R298291195371